۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
فرم نظر سنجی کارکنان
نام بخش/ واحد : : *
 
شماره پرسنلي/شماره ملي: : *
 
رسته شغلی: : *نحوه عملكرد رياست مركز راچگونه ارزيابي ميكنيد؟ : *نحوه عملكرد مديريت مركز را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ : *نحوه عملكرد مديريت پرستاري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ : *نحوه برخوردوپيگيري هاي سرپرست مستقيم چگونه است؟ : *نحوه چیدمان نیرو ورعايت عدالت درواحد مربوطه چگونه است؟ : *رضایت از نحوه اختصاص وپرداخت طرح كارانه چقدر است؟ : *رعايت زمان پرداخت حقوق و مزایا و پاداش های دریافت(كارانه)چگونه است؟ : *نحوه تشويق وكسر نمره عملكرد را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ : *نحوه انتخاب كارمند نمونه چگونه است؟ : *رضایت از جنبه های ایمنی و محیط فیزیکی محل کارچقدر است؟ : *رضایت از روشنایی ، تهویه ، سرمایش و گرمایش محیط کارچقدر است؟ : *رضایت از امکانات و ملزومات مورد نیاز در محل کارچقدر است؟ : *رضایت از وضعیت بهداشت مرکز چقدر است؟ : *رضایت از امکانات وخدمات رفاهی مرکزچقدر است؟ : *رضایت از ایاب و ذهاب چقدر است؟ : *رضایت از کمیت و کیفیت غذا چقدر است؟ : *تصویر امنیتی
متن تصویر امنیتی: *