۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
لیست اعضاء تیم مدیریت آموزش و کمیته آموزش علوم پزشکی
مرکز آموزشی پژوهشی درمانی شهید باهنر
سمت نام و نام خانوادگی
ریاست بیمارستان دکتر احمدی نژاد
معاون آموزشی دکتر صادقی فر
معاون پژوهشی دکتر امیربیگی
مسئول واحد EDO دکتر مایل
مدیر گروه ارتوپدی دکتر پورامیری
مدیر گروه بیهوشی دکتر برخوری
مدیر گروه جراحی مغز و اعصاب دکتر شهبا
مدیر گروه طب اورژانس دکتر تاج الدینی
مدیر گروه جراحی فک و صورت دکتر محمودی
مدیر گروه ارولوژی دکتر عباد زاده
رئیس بخش جراحی عمومی دکتر آقائی افشار
رئیس بخش داخلی خانم دکتر برهانی نژاد
رئیس بخش خون و آنکولوژی خانم دکتر کلانتری
مدیر خدمات پرستاری خانم مددی
سوپروایزر آموزشی خانم اسلامی
سوپروایزر آموزشی خانم خلیل زاده
مسئول آزمایشگاه خانم دکتر جعفری
مسئول رادیولوژی آقای بختیاری
مسئول درمانگاه خانم لشکری