۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
مراحعه کننده محترم جهت مشاهده برنامه گروه داخلی به سایت بیمارستان افضلی پور مراجعه نمایید.
با تشکر