۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

دکتر برهانی نژاد

رتبه علمياستاديار
متخصص داخلی

سمت:رئيس بخش داخلي (جنرال)

دكتر نفيسه پيشگويي

رتبه علمي :استاديار

متخصص داخلي
سمت :عضو هيات علمي گروه

دكتر محبوبه اسدي 

رتبه علمي : استاديار

متخصص داخلي

سمت عضو هيات علمي گروه