۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

 

مژگان مددي زاده 

كارشناس پرستاري

تلفن تماس :

 

۰۹۱۳۱۴۰۶۴۹۱

 

شرح وظایف :
 
 *      برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقا ء كيفي و بهبودمستمر فعاليتهاي ارائه خدمات به بيماران

*      برنامه ريزي ماهيانه دفتر پرستاري و نظارت بر برنامهريزي ماهيانه پرسنل پرستاري بخشها

*      جمع آوري برنامه هاي كشيك كليه كاركنان بيمارستاندر دفتر پرستاري

*      شركت فعال در نهادهاي سياستگذاري و كميته هايدرون سازماني و پيگيري موارد پرستاري مطرح شده دركميته ها

*      گردآوري اطلاعات از مركز شامل:

نمودار سازماني مصوب، هدف، نوع فعاليت، گزارشاتماهيانه و ساليانه، گزارش پرونده هاي كاركنان،مصاحبه با كاركنان و ...

مددجويان: برحسب نوع بستري، نياز مراقبتي، خدماتارائه شده و ...

منابع شاملنيروي انساني (پرستاران، بهياران، كمكبهياران، تكنسينها و كاردانهاي اتاق عمل و هوشبري وساير كادر وابسته)،ساختار فيزيكي، 

امكانات و تجهيزات

*      تعيين اهداف)كوتاه مدت، ميان مدت، درازمدتمبتنيبر نيازها جهت تامين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاهاجتماعي

*      مددجوبيمار با توجه به خط مشي هاي مركز مطبوع وپيشنهاد به مقامات ذيربط

*      تعيين خط مشي و اتخاذ روشهاي مناسب و تعيينجدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف موردنظر

*      برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت در كميته هايخاص با شرح وظايف مدون (آموزشي، پژوهشي، كنترلعفونت و...)

*      ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسبجهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي بهاهداف موردنظر

*      برنامه ريزي مناسب جهت شرايط بحراني واضطراري

*      تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي به بيمار و خانوادهدر سطوح مختلف پيشگيري

*      ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزيهايبهداشتي، درماني و توانبخشي مركز

*      جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي بهاهداف

*      ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي بالينيدانشجويان گروههاي پرستاري

مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليتهاي مركز

*      تعيين و پيشنهاد بودجه موردنياز و اولويت بندي آنهاجهت اجراي برنامه هاي پرستاري

*      مشاركت در طرحهاي پژوهشي

*      تلاش مستمر جهت كسب اطلاع از آخرين پديده هايپرستاري و به كارگيري روشهاي نوين پرستاري

*      برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت(كنترل عفونت)

*      نظارت و ارزشيابي بر چگونگي اجراي برنامه هايكنترل عفونت

*      نظارت بر انجام به موقع كشت از بخشها و پيگيرينتايج و سعي در جهت برطرف نمودن موارد نقص

*      همكاري در برنامه ريزيهاي لازم جهت ايمني پرسنلپرستاري(واكسيناسيون و ... در محيط كار)

*      انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذيربطدر جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

*      ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامينرفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذيربط

*      تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني موردنيازبخشهاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي

*      تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هايمختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

*      به كارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد درشيفتهاي مختلف كاري

*      پيش بيني كادر پرستاري موردنياز و تلاش جهتبرطرف كردن كمبود پرسنل

*      كنترل برنامه چرخش منظم پرسنل در شيفتهايمختلف با درنظر گرفتن اولويتها

*      برنامه ريزي جهت پوشش كامل پرستاري در بخشها درروزهاي تعطيل و ساعات غيراداري

*      پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت بهرياست جهت واحدهاي ذيربط

*      عزل و نصب سوپروايزرها و سرپرستاران با استفاده ازنظرات شوراي پرستاري و كسب اطلاعات از نظر رئيسبيمارستان و درموارد خاص رؤساي بخشها

*      بكارگيري نيروهاي دوره ديده در بخشهاي خاص

*      تهيه بانك اطلاعاتي از پرسنل واجد شرايط احراز پستجهت انتخاب پرستار، سرپرستار و سوپروايزر

*      تصميم گيري در مورد مرخصيها ، ماموريتها و ... كاركنانگروه پرستاري

*      رهبري و هدايت واحدهاي ذيربط درجهت تحقق اهدافسازماني

ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط مؤثر،عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و ...

*      اتخاذ تدابير لازم وارائه راهكارهاي اساسي در جهتايجاد تقويت انگيزه در كاركنان (تشويق و تنبيه) گروهپرستاري

*      اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

*      شركت درجلسات ماهيانه مديران خدمات پرستاري درمعاونت درمان دانشگاه

*      برنامه ريزي و نظارت بر جلسات ماهيانه پرسنليبخشها و تشكيل جلسات مستمر ماهيانه با سرپرستارانو سوپروايزرها

*      تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حلمشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوريهايعلمي حل مساله

*      تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شاملآشناسازيپرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها، شرح وظايف،آموزش ضمن خدمت، آموزش مستمر كاربردي تازه هايپرستاري و ...

*      رسيدگي و پيگيري مشكلات كاركنان گروه پرستاري

*      اخذ گزارشات پرستاري و تجزيه و تحليل آن و ارائهگزارشات نهايي از پيشرفتها، فعاليتها و مشكلات بهمقامات ذيربط

*      بررسي و تجزيه و تحليل حوادث و بحرانها و اعلام آن بهمراجعه ذيصلاح

*      برنامه ريزي جهت تهيه تجهيزات بيمارستان با درنظرگرفتن اولويتها و پيگيري جهت تهيه آنها تا حصول نتيجه

*      كنترل و نظارت بر نحوه استفاده صحيح از وسايل وتجهيزات و نصب دستورالعمل كاربردي به زبان فارسي

*      ايجاد زمينه مناسب جهت انجام پژوهشهاي كاربرديدر حرفه پرستاري

*      نظارت و كنترل كيفيت مراقبتهاي پرستاري بر اساساستانداردهاي تعيين شده با استفاده از ابزارهاي مناسب)چك ليست و (...

*      نظارت وكنترل بر پرونده نويسي و گزارش نويسي كادرپرستاري

*      هماهنگي فعاليتهاي مختلف واحد پرستاري با سايرقسمتهاي بيمارستان

*      نظارت بر حسن اجراي شرح وظايف سطوح مختلفكاركنان پرستاري

*      نظارت بر اجراي دقيق موازين شرعي و هدايت پرسنلتحت سرپرستي

*      بكارگيري اخلاق پرستاري و رفتار مناسب بابيماران،همراهان ، كليه همكاران و مسئولين مافوق

*      بررسي آماري از برآيند خدمات پرستاري شاملحوادث، آمار مرگ و مير، سوء مراقبت و رفتار، عفونتهايثانويه و ...

نظارت بر ارزشيابي مستمر عملكرد كاركنان پرستاري درطول سال

*      بازديد مستمر از واحدها و شيفتهاي مختلف

*      همراهي با بازرسين وزارتخانه، سازمان و دانشگاهوارائه گزارش عملكرد و كسب راهكارهاي جديد

*      نظارت بر كنترل حضور و غياب كاركنان پرستاري تحتنظارت

*      نظارت بر چگونگي استفاده از روشهاي خودارزيابيجهت ارزشيابي كاركنان

*      كنترل و نظارت بر تهيه پرونده هاي بهداشتي وآموزشي كاركنان

*      كنترل، نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشيكاركنان، بيمارانمددجويان و ...

*      ارزشيابي برنامه هاي تعيين شده مبتني بر هدف مركزو گزارش عملكرد

*      ارزشيابي عملكرد كميته هاي تحت نظارت

*      بررسي سطح رضايتمندي بيمارمددجو، خانواده،كاركنان و ...

*      كنترل و نظارت بر نحوه نگهداري و استفاده از داروهاياستوك بخشها و داروهاي مخدر و ايمونوگلوبولينها وداروهاي دفتر پرستاري

*      همكاري در برنامه ريزيهاي لازم جهت فراهم كردنامكانات رفاهي براي پرسنل پرستاري و پيش بيني لازمبراي برگزاري جشنهاي روزهاي خاص

*      كنترل و نظارت بر ارائه خدمات پرستاري در بخشهايبيمارستان و ساير واحدهاي تابعه

*      جمع آوري و بكارگيري دستورالعملهاي اداري در رابطهبا مسايل اداري و رفاهي پرسنل زيرمجموعه

*      تنظيمبرنامه گروه كد احياء در بيمارستان و نظارت برحضور به موقع اعضاي كد

*     انجام ساير امور محوله به دستور مقام مافوق

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترادر يكي از رشته هاي پرستاري، آموزش پرستاري،مديريت خدمات پرستاري.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته فيزيو لوژي،تكنولوژي گردش خون، آموزش جامعه نگر در نظام سلامت، سلامت سالمندي، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي،اپيدميولوژي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيليكارشناسي پرستاري مدرك تحصيلي دكتري فيزيولوژي،سالمند شناسي ،آموزش پزشكي، آموزش بهداشت وارتقاء سلامت ، اپيدميولوژِي ،اخلاق پزشكي مشروط بهدارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشدپرستاري.