۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

سوپروایزر کنترل عفونت

 

 گیتی افشاری پور
کارشناس ارشد پرستاری  
شرح وظایف :
 

        *شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش .

     * بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستانی .

     * همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری , دانشجویان , و سایر کارکنان در صورت 
      لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایز آموزشی .

      *شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری با سایر گروهها 
     برگزار می شود.

      *تشکیل پروند بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه
      گزارش از موارد مثبت.

      *ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل
      عفونت بیمارستان .

     * نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثر بخشی آموزشی .

 

     * بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته
      از طریق نتایج آزمایشات و علائم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور .

     * تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمتهای آسیب پذیر بر اساس استانداردهای             مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت.

     *نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه

واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مزبور .

     * نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود.

     * همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص , تحقیق , کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در
      همه گیری های بیمارستانی.

     * شرکت  در جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی .

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدركتحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري،آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته فيزيو لوژي، تكنولوژي گردش خون، آموزش جامعهنگر در نظام سلامت، سلامت

سالمندي، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي، اپيدميولوژي مشروط به دارا بودن مدركتحصيلي كارشناسي پرستاري مدرك تحصيلي دكتري فيزيولوژي ،سالمند شناسي ،آموزشپزشكي، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، اپيدميولوژِي ،اخلاق پزشكي مشروط به دارابودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد پرستاري

.

-۲ تجربه :

براياحراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نيروي انساني بعنوان تجربه پذيرفته مي شود .

براي احراز پست مدير خدمات پرستاري هفت سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست رييس خدمات پرستاري پنج سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر در گردش چهار سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستارباشد.

براي احراز پست سوپروايزر آموزشي سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستارباشد.

براي احراز پست سرپرستار سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان پرستار در بخش مربوطهباشد.

براي احراز پست پرستار بخش هاي ويژه(  ICU,CCU,NICU ، دياليزو پرستار اورژانس دارايسه سال تجربه باشد

 

-۳ مهارت :

مهارتارتباطي و رفتاري با بيمار، مهارت معاينات فيزيكي،مهارت پايش هموديناميک، مهارتانجام محاسبات دارويي ، مهارت تحليل نتايج آزمايش گازهاي خوني و ساير آزمايش هايخوني معمول ، مهارت تحليل مسائل مبتني بر اطلاعات به روز پرستاري، مهارت تصميم گيريدر شرايط بحراني، مهارت هاي مراقبتي و توانبخشي، مهارت برنامه ريزي مراقبت از بيماران، مهارت آموزش نكات بهداشتي و مراقبتي به بيماران و خانواده هاي آنها، مهارت انجامپژوهش، مهارت مشاوره دادن، مهارت برنامه ريزي براي كاركنان پرستاري، مهارت تحليلاطلاعات ، مهارت برآورد هزينه ها، مهارت اعمال نظارت و ارزيابي فعاليت ها

 

-۴ دوره هاي آموزشی:

آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري، احياي قلبي و ريوي پيشرفته، مديريت فرايند مراقبت ازبيمار، آشنايي با اهداف و برنامه هاي استراتژيک بيمارستان.