۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
فهیمه فروغی 

کارشناس پرستاری
مریم تردست

کارشناس پرستاری
پروین تشکری زاده

کارشناس پرستاری
مهری صابر ماهانی 

کارشناس پرستاری
حمیده ثمره غلامرضایی

کارشناس پرستاری

فاطمه زارعي

کارشناس پرستاری

منصوره معين الديني

کارشناس پرستاری

زهرا رضا طحانی 

کارشناس پرستاری
شرح وظایف :

*كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري

*      مشاركت و همكاري درجمع آوري اطلاعات پيرامون مركز بهداشتي، درماني، توانبخشي

*      همكاري با مدير پرستاري در تنظيم و تدوين اهداف و خط مشي هاي واحدهاي ذيربط با همكاريساير مسئولين

*      ارائه پيشنهادات لازم در جهت ايجاد تغييرات مناسب در سيستم خدمات پرستاري

*      مشاركت و همكاري در برنامه ريزي هاي آموزشي كاركنان، دانشجويان، بيماران / مددجويان و ...

*      برنامه ريزي و هماهنگي در پذيرش و برنامه ريزي ترخيص بيماران / مددجويان

*      تهيه و تنظيم گزارشات كمي و كيفي از وضعيت موجود سرويس دهندگان، سرويس گيرندگان،عملكرد واحدهاي ذيربط

*      ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركز جهت ارائه خدمات مطلوب در واحدهاي ذيربط

*      تشخيص نيازها و مشكلات موجود در واحدهاي مرتبط پرستاري (مربوط به كاركنان، بيماران، محيط و...) و اقدام جهت حل آنها

*      مشاركت در توزيع كاركنان پرستاري بر اساس تواناييها و نيازها در واحدها و شيفتهاي مختلف

*      ايجاد شرايط كاري مناسب و حسن تفاهم مابين افراد

*      شركت در برنامه هاي آموزشي به منظور ارتقاء سطح آگاهي و مهارت خود در جهت ارائه روشهايمؤثرتر

*      شركت در كميته هاي مختلف بيمارستاني و پرستاري (آموزشي، پژوهشي ،فرهنگي، نظارت وارزشيابي ،رفاهي ،توانبخشي و..)

*      شركت در جلسات دفتر پرستاري و طرح نمودن مشكلات بيمارستان و پرسنل و ارائه نظرات وپيشنهادات

*      تامين و ايجاد شرايط مناسب و اقدام در زمان بروز فوريتها (تامين نيروي انساني، تجهيزات و امكاناتو.....)

*      هماهنگي با واحد مددكاري بيمارستان در ارجاع مددجو به خانواده، مركز بهداشتي، درماني،توانبخشي و ...

*      نظارت و كنترل مستمر بر رفتار شغلي كاركنان پرستاري )رعايت مقررات اداري، رعايت ضوابط كاري ،اخلاقي و ...)

*      دريافت گزارش امور بيمارستان از شيفت قبلي به صورت كتبي و شفاهي و ارائه گزارش به مسئولمافوق

*      نظارت و كنترل بر حضور و غياب پرسنل در شيفتهاي مختلف

*      بازديد روزانه از كليه قسمتهاي بيمارستان و ارائه گزارش به مسئول مافوق

*      نقل و انتقال پرسنل برحسب نياز بخشها واستفاده بهينه از نيروي انساني

*      هدايت و راهنمايي كاركنان جهت ارائه مراقبت با كيفيت مطلوب به بيماران

*      نظارت و كمك به پذيرش بيماران جهت بستري ، مشاوره و ارجاع به مراكز ديگر و همكاري وهماهنگي با ستاد امداد درمان

نظارت و بازديد مستمر از اورژانس در مورد نحوه پذيرش و اعزام بيماران

*      نظارت و كنترل بر نحوه ارائه مراقبتهاي پرستاري به بيماران بستري در بخشها به ويژه بيماران بدحال

*      تنظيم گزارش اقدامات انجام شده براي بيماران بدحال وارائه گزارش به مسئول مافوق

*      كنترل و نظارت بر دفاتر ، اوراق پرونده، چارت علائم حياتي و ... موجود در بخش

*      برقراري ارتباط مناسب با كادر پرستاري و هدايت و رهبري آنها حين انجام كار

*      همكاري و نظارت بر عمليات احياء قلبي ، ريوي و ارائه گزارش نتايج حاصله به مسئول مافوق

*      نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي بهداشتي و نظافت بيمارستان

*      نظارت و كنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاري مبتني بر استانداردها با استفاده از ابزارمناسب )چك ليست و… )

*      بازديد مستمر از واحدهاي مرتبط به منظور حصول اطمينان از حسن ارائه خدمات، ثبت و ارائه گزارشبه مقام مافوق

*      هدايت كاركنان در جهت ارتقاء سطح كيفي مراقبتها

*      ارائه راهنماييهاي لازم به كاركنان، كمك و حمايت از آنها

*      مشاركت و همكاري در جهت تامين نيازهاي آموزشي كاركنان شاملآشناسازي كاركنان جديدالورودبا مقررات ،خط مشي ها،

*      شرح وظايف و...)

*      ثبت حوادث ، وقايع غيرمترقبه ، آمار )بيماران بدحال، پذيرش شده، ترخيصي، فوت شده و …. ) وگزارش به مافوق

*      ارزشيابي مستمر كاركنان بر طبق اوامر عملكردي، رفتارهاي شغلي و اخلاقي و گزارش به مافوق

*      همكاري و مشاركت در ارزشيابي اثربخشي خدمات از طريق حسابرسي كيفي، بررسي رضايتمنديمددجويان، بررسي

*      رضايتمندي كاركنان

*      همكاري و مشاركت در ارزشيابي تاثير برنامه هاي آموزشي بر كيفيت ارائه خدمات پرستاري

*      همكاري و مشاركت در ارزشيابي برنامه ها و خط مشي هاي مدون، جهت دست يابي به اهداف ازپيش تعيين شده

*      كنترل و نظارت مستمر بر چگونگي مصرف و نگهداري تجهيزات، داروها و ...

*      نظارت و كنترل بر نحوه استفاده از تجهيزات پزشكي و نقل و انتقال آنها

*      همكاري و همراهي با بازرسين ضمن بازديد از بيمارستان

*      نظارت و كنترل بر ورود و خروج آمبولانس از بيمارستان

انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرایط احراز:

-۱ تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري، آموزشپرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته فيزيو لوژي، تكنولوژي گردش خون، آموزش جامعه نگر در نظامسلامت، سلامت

سالمندي، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي، اپيدميولوژي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيليكارشناسي پرستاري مدرك تحصيلي دكتري فيزيولوژي ،سالمند شناسي ،آموزش پزشكي، آموزشبهداشت و ارتقاء سلامت ، اپيدميولوژِي ،اخلاق پزشكي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسييا كارشناسي ارشد پرستاري.

-۲ تجربه :

براي احراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نيروي انساني بعنوان تجربه پذيرفته مي شود .

براي احراز پست مدير خدمات پرستاري هفت سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و يا سرپرستارباشد.

براي احراز پست رييس خدمات پرستاري پنج سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و يا سرپرستارباشد.

براي احراز پست سوپروايزر در گردش چهار سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر آموزشي سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سرپرستار سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان پرستار در بخش مربوطه باشد.

براي احراز پست پرستار بخش هاي ويژه(  ICU,CCU,NICU ، دياليزو پرستار اورژانس داراي سه سالتجربه باشد.

-۳ مهارت :

مهارت ارتباطي و رفتاري با بيمار، مهارت معاينات فيزيكي،مهارت پايش هموديناميک، مهارت انجاممحاسبات دارويي ، مهارت تحليل نتايج آزمايش گازهاي خوني و ساير آزمايش هاي خوني معمول ،مهارت تحليل مسائل مبتني بر اطلاعات به روز پرستاري، مهارت تصميم گيري در شرايط بحراني، مهارتهاي مراقبتي و توانبخشي، مهارت برنامه ريزي مراقبت از بيماران، مهارت آموزش نكات بهداشتي ومراقبتي به بيماران و خانواده هاي آنها، مهارت انجام پژوهش، مهارت مشاوره دادن، مهارت برنامه ريزيبراي كاركنان پرستاري، مهارت تحليل اطلاعات ، مهارت برآورد هزينه ها، مهارت اعمال نظارت و ارزيابي فعاليت ها.

-۴ دوره هاي آموزشی:

آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري، احياي قلبي و ريوي پيشرفته، مديريت فرايند مراقبت از بيمار، آشناييبا اهداف و برنامه هاي استراتژيک بيمارستان.