۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

مريم جبارپور

كارشناس ارشد پرستاري

سوپروايزر آموزشي

 

محبوبه خليل زاده گنجعليخاني

كارشناس ارشد داخلي جراحي 

پرستارمتخصص استومي،زخم، بي اختياري

سوپروايزر آموزشي


                                    

شرح وظایف:

 كسب دستور و برنامه كار از مدير خدمات پرستاري

     تعيين اهداف آموزشي (كوتاه مدت، ميان مدت، بلندمدت)

     تعيين نيازهاي آموزشي )مددجويانبيماران، رده هاي مختلف پرسنل پرستاري وپرسنل جديدالورودبا در نظر گرفتن اولويتها

     تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر و مدون جهت رفع نيازهاي آموزشي موجود(مددجويانبيماران، كاركنان، پرسنل جديدالورود)     

     تهيه و تنظيم ابزار مناسب جهت ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي آموزشي بخشهاي مرتبط

     تهيه و تنظيم ابزار مناسب ارزيابي مرتبط با خدمات مورد نياز مددجويان

     تهيه و تنظيم برنامه كارورزي دانشجويان و كارآموزان گروههاي پرستاري و مامايي

     پيشنهاد و تهيه كتب، مجلات، جزوات و وسايل كمك آموزشي جهت ارتقاء سطح آگاهيكاركنان گروه پرستاري

     تدوين برنامه هاي آموزشي مستمر جهت گروههاي خاص (گروه كد احياء قلب و ريه،حوادث غيرمترقبه، اورژانسها و كنترل عفونت و( ...

     تشكيل كميته آموزش


     پيشنهاد تشكيل كلاسهاي آموزشي مستمر و مدون برابر برنامه جامع آموزشي واحدهايذيربط

     ايجاد زمينه هاي تشويقي جهت مشاركت فعال پرسنل در فعاليتهاي آموزشي وپژوهشي

     برقراري ارتباط مناسب با كاركنان، تشويق و ايجاد انگيزه در آنان به منظور ارتقاء سطحعلمي

     همكاري و مشاركت در نظارت و كنترل واحدها جهت استخراج نيازهاي آموزشي

     همكاري و مشاركت در آموزش مستمر پرسنل پرستاري

     فراهم نمودن تسهيلات آموزشي و تلاش در جهت رشد و شكوفايي استعداد كاركنان

     تهيه و تنظيم شناسنامه آموزشي جهت كليه كاركنان

     آموزش استفاده از تجهيزات جديد و شيوه هاي علمي به هنگام ارائه خدمات پرستاري

     همكاري و هماهنگي با سوپر وايزر باليني در امر آموزش

     همكاري و هماهنگي با سرپرستاران و مربيان درجهت ارتقاء سطح آموزش

     شركت فعال در سمينارها ،كنگره ها جهت ارائه روشهاي اثربخش و مؤثر در ارائه خدمات

     ارائه تازه ها و نتايج تحقيقات جديد)به شكل كنفرانس، جزوه ، پمفلت و( ...

     همكاري و مشاركت در انجام طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتي

     هدايت و آموزش كاركنان:

      -جهت حسابرسي كيفي خدمات

    -ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه خدمات

    ارزشيابي عملكرد پرسنل در ارائه آموزش به مددجو / بيمار

      ۷بازديد مستمر و روزانه از بخشها و نظارت بر نحوه عملكرد پرسنل

   ۶۸هدايت و آموزش كاركنان در اجراي برنامه هاي آموزشي واحدهاي ذيربط B

      آموزش روشهاي جديد و صحيح مراقبتي به كاركنان جهت ارائه خدمات با كيفيت مطلوب به بيماران

    ۶هدايت و آموزش در جهت تهيه جزوات، پوسترها، فيلمها و پمفلتهاي آموزشي جهتكاركنان و بيماران B

    ۶ثبت و گزارش كليه فعاليتهاي آموزشي به مدير خدمات پرستاري B

۶كنترل و نظارت بر آموزشهاي انجام شده در واحدهاي ذيربط با استفاده از ابزار مناسب B

    ۶كنترل و نظارت بر وجود امكانات و شرايط آموزشي در واحدها B

    Bارزيابي اثربخشي آموزشهاي انجام شده از طريق كنترل حسابرسي كيفي خدمات ارائه    شده

بررسي رضايتمند

    مددجويان، بررسي رضايتمندي كاركنان

    ۶كنترل و نظارت بر شركت فعال رد ه هاي مختلف پرستاري در شيفتهاي مختلف دربرنامه هاي آموزشي B

   Bمشاركت دركميته ارزشيابي مستمر پرسنل

   ۷ارائه گزارش عملكرد آموزشي واحد درماني به مسئولين مربوطه B

    ۸انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

شرایط احراز:

تحصیلات و معلومات

مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا در يكي از رشته هاي پرستاري،آموزش پرستاري، مديريت خدمات پرستاري.

مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته فيزيو لوژي، تكنولوژي گردش خون، آموزش جامعهنگر در نظام سلامت، سلامت سالمندي، آموزش بهداشت، آموزش پزشكي، اپيدميولوژيمشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي پرستاري مدرك تحصيلي دكتري فيزيولوژي،سالمند شناسي ،آموزش پزشكي، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، اپيدميولوژِي ،اخلاق پزشكي مشروط به دارا بودن مدرك تحصيلي كارشناسي يا كارشناسي ارشد پرستاري.

-۲ تجربه:

براي

احراز پست پرستار ، انجام تعهدات طرح نيروي انساني بعنوان تجربه پذيرفته مي شود .

براي احراز پست مدير خدمات پرستاري هفت سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست رييس خدمات پرستاري پنج سال تجربه كه دوسال آن بعنوان سوپروايزر و ياسرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر در گردش چهار سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سوپروايزر آموزشي سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان سرپرستار باشد.

براي احراز پست سرپرستار سه سال تجربه كه يک سال آن بعنوان پرستار در بخش مربوطهباشد.

براي احراز پست پرستار بخش هاي ويژه(  ICU,CCU,NICU ، دياليزو پرستار اورژانس دارايسه سال تجربه باشد.

مهارت :مهارت ارتباطي و رفتاري با بيمار، مهارت معاينات فيزيكي،مهارت پايش هموديناميک، مهارت انجام محاسبات دارويي ، مهارت تحليل نتايج آزمايش گازهاي خوني و ساير آزمايش هاي خوني معمول ، مهارت تحليل مسائل مبتني بر اطلاعات به روز پرستاري، مهارت تصميم گيري در شرايط بحراني، مهارت هاي مراقبتي و توانبخشي، مهارت برنامه ريزي مراقبت از بيماران، مهارت آموزش نكات بهداشتي و مراقبتي به بيماران و خانواده هاي آنها، مهارت انجام پژوهش، مهارت مشاوره دادن، مهارت برنامه ريزي براي كاركنان پرستاري، مهارت تحليل اطلاعات ، مهارت برآورد هزينه ها، مهارت اعمال نظارت و ارزيابي فعاليت ها.

 

-۴ دوره هاي آموزشی:آگاهي از قوانين و مقررات پرستاري، احياي قلبي و ريوي پيشرفته، مديريت فرايند مراقبت از بيمار، آشنايي با اهداف و برنامه هاي استراتژيک بيمارستان.