۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد


معصومه شيباني

کارشناس پرستاری 
سرپرستار اتاق عمل اورژانس                                                               

 

 
  • اتاقهای عمل مجهز و پیشرفته برای  اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی گروههای جراحی عمومی/ارتوپدی/نروسرجری/ترمیمی/جراحی فک و صورت/ارولوژی در سه فضای اتاق عمل های جراحی،اتاق عملهای ارتوپدی واتاق عمل ارولوژی با فضای  مناسب برای آموزش فراگیران گروههای مختلف می باشد.