۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
 
زينب صادقي
لیسانس پرستاری
سرپرستار بخش                                                                                 
 

 

بخش سی سی یو با تعداد ۹تخت فعال در حال حاضری بیماران پر خطر اورژانس شامل :میوکاردیت، پریکاردیت، آمبولی ریه و.... را پذیرش و تحت درمان قرار می دهند