۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

 زهرا سلطانی نژاد

کارشناس پرستاری

سرپرستار اتاق عمل جراحی

 

  • اتاقهای عمل مجهز و پیشرفته برای  اعمال جراحی تخصصی و فوق تخصصی گروههای جراحی عمومی/ارتوپدی/نروسرجری/ترمیمی/جراحی فک و صورت/ارولوژی در سه فضای اتاق عمل های جراحی،اتاق عملهای ارتوپدی واتاق عمل ارولوژی با فضای  مناسب برای آموزش فراگیران گروههای مختلف می باشد.