۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

نعيمه مباشري

كارشناس پرستاري

سرپرستاربخش اعصاب1
 

مريم ميرزايي

كارشناس پرستاري

سرپرستاربخش اعصاب2

 

بخش جراحی اعصاب و ستون فقرات از بخش های ممتاز بیمارستان بوده و با حضور اساتید برجسته و دستیاران و پرسنل خدمات تخصصی جراحی مغز و فوق تخصصی ستون فقرات را به بیماران ارائه می دهند. امکانات انجام جراحی بسته مغز ( جراحی نورواندوسکوپیک ) نیز در این مرکز فراهم گردیده است. از اساتید بنام این بخش که زحمات قابل تقدیری در زمینه درمان ، آموزش و پژوهش در رشته جراحی اعصاب و ستون فقرات انجام داده اند می توان از استاد دکتر حسین اسکندری نام برد.