۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد
گیتی افشاری پور 

دبیر کمیته کنترل عفونت
مريم مجيدي

دبیر کمیته اخلاق پزشکی
نعيمه مباشري

دبیر کمیته تعیین و تکلیف بیماران اورژانس
 
مليحه ديندار
دبیر کمیته انتقال خون
حمیده فارسی نژادیان

دبیر کمیته مدارک پزشکی
مریم جبار پور

دبیر کمیته سنجش و پایش و 
 
دبیر کمیته اجرایی
طلعت الملوک زاده صراف

دبیر کمیته بحران و بلایا
مجید طهماسبی

دبیر کمیته بهداشت محیط
محسن بيگمرادي 

دبیر کمیته اقتصاد سلامت
احمد نامجو 

دبیر کمیته ملزومات پزشکی
امینه استوار

دبیر کمیته برنامه ریزی بحران

 

 

شرح وظایف : ۱-اطلاع رساني اهداف و شرح وظايف كميته ها به اعضاء مربوطه و پيگيري در جهت نيل به اهداف.

- ۲ پيگيري صدور ابلاغ جهت اعضاء كميته ها  وآئین نامه ها  با هماهنگي مسئولين ذيربط.

- ۳ تنظيم برنامه زمانبندي ساليانه تشكيل جلسات بر اساس زمان پيشنهادي از سوي اعضاء.

- ۴ تهيه فرمهاي مربوط به زمانبندي ، پيگيري جلسات.

- ۵ نظارت و همكاري در تشكيل به موقع كليه جلسات طبق جدول زمانبندي.

- ۶ هماهنگي و پيگيري تشكيل جلسه و تنظيم صورتجلسه و اخذ امضاهاي مجاز.

- ۷ پيگيري مصوبات جلسات و مطرح کردن مصوباتی که درکمیته مربوطه انجام نشده در کمیته مدیریت خطر

- ۸ تهيه گزارش عملكرد ماهيانه جلسات و طرح در كميته مربوطه حسب نياز.

انجام ساير امور محوله طبق دستور مافوق.

شرایط احراز :

کارشناسی / کارشناسی ارشد وبالاتر رشته های مدیریت با کلیه گرایش ها

مهارت :

آَشنایی با امور مربوط به کمیته های بیمارستانی

دوره آموزش:

مدیریت زمان، مدیریت خطر، مدیریت بیمارستانی ، علت یابی ریشه ای RCA و FMEA