۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
  مهدي بختياري                                                                   
سمت :

كارشناس راديولوژي

 

 

شرح وظایف:

1-طرح ريزي و انجام برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي با همكاري و نظارت راديولوژيست واحدمربوطه .

-۲ مطالعه به منظور انتخاب روشهاي مناسب براي كار با پرتوهاي يونساز.

-۳ دادن دستورات لازم به بيماران بمنظور انجام راديولوژي.

-۴ انجام امور مربوط به آماده نمودن و بكار انداختن دستگاه با توجه به مدت تشعشع لازم و سايرعوامل فني جهت راديوگرافي بيماردر صورت نياز.

-۵ بررسي و كنترل قسمتهاي مختلف دستگاههاي راديوگرافي و اعلام موارد نقص دستگاه به مقام مربوط .

-۶ راهنمايي ، كنترل تكنسينهاي راديولوژي به هنگام انجام امورفوق الذكربراساس دستوراتراديولوژيست .

-۷ بررسي آمار و گزارش اقدامات بصورت ماهانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه .

-۸ مطالعه در مورد تكنيكهاي پيچيده و پيشرفته و ارائه نتايج مربوط به آن .

-۹ نظارت بر نحوه نگهداري و كاربرد دستگاهها و همكاري با سازمانها و مراكز ذيصلاح كنترلپرتوهاي تحت نظارت راديولوژيست .

-۱۰ نظارت بر نحوه كار افراد تحت نظر .

-۱۱ شركت در برنامه هاي آموزشي و تحقيقاتي و مطالعه آخرين پيشرفتها در زمينه شغلي .

-۱۲ اقدام در جهت تهيه لوازم،داروهاي مورد نياز ، فيلم در سايزهاي مختلف جهت واحدراديولوژي .

-۱۳ پيگيري، نصب و تعمير دستگاههاي راديولوژي.

-۱۴ آموزش تئوري و عملي افراد تحت نظر .

-۱۵ نظارت و كنترل و ارائه نظر در زمينه انتخاب روشهاي مناسب به منظور حفاظت افراد در برابرپرتوهاتحت نظارت راديولوژيست واحد مربوطه

شرایط احراز :

-۱ تحصیلات و معلومات :

گواهینامه کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و یا مدارك همتراز در یکی ازرشته های تحصیلی : مهندسی مکانیک ) تاسیسات حرارتی و برودتی ، تاسیسات ( ، مهندسی علمی کاربردی عمران ، تاسیسات ) کلیه گرایشها (

-۲ مهارت :

تسلط به ز بان انگلیسی،تسلط بر نحوه استفاده از ادوات و تجهیزات و وسایل ،تسلط بر استفادهاز سایر نرم افزارهای مرتبط

-۳ دوره هاي آموزشی :

دوره آموزشی بدو خدمت،دوره آموزشی شغل مورد تصدی ،دوره آموزشی آشنایی با قوانین ومقررات دوره آموزشی براساس نظام آموزشی مصوب