۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
مجید طهماسبی 

کارشناس ارشدبهداشت محيط

مسئول واحد بهداشت محیط وحرفه اي

 

نجمه شهسواری

کارشناس بهداشت محیط 

 

نادر اسکندری

کارشناس بهداشت حرفه ای

مسئول واحد بهداشت حرفه ای

 

زهره فردوسي

كارشناس بهداشت محيط