۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

علیرضا مهرابی


مسئول واحد درآمد

مهین پیمان دوست

تسویه حساب بخش

 

اکرم قلعه خانی

تسویه حساب بخش

 

حمیده هوشمند

تسویه حساب بخش

 

خدیجه وزیری

تسویه حساب بخش

 

افسانه ظریف

کارشناس واحد درامد

مهین ایرانمنش

کارشناس واحد درامد

بتول امینی زاده

کارشناس واحد درامد

محسن کامیابی

تسویه حساب اورژانس

محمود خواجه سلیمی

تسویه حساب اورژانس

مینا اسماعیلی

تسویه حساب اورژانس

سجاد محمود زاده

تسویه حساب اورژانس

مهدیه مرتضی زاده

تسویه حساب اورژانس

مهدیه میرزایی

تسویه حساب اورژانس

طاهره جهانشاهی

تسویه حساب اورژانس

 
اشرف خورشیدی

حسابدار ثبت اسناد
منصوره صفائی

مسئول پروتز
 زهرا سیدی

مسئول ثبت ویزیت پزشکان
محمدجواد آریان

حسابدار ثبت اسناد
جمیله عسکری

ثبت ویزیت اورژانس
مریم معنوی

کارشناس درآمد اورژانس