۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

ندا توکلی 

حسابدار مسئول دریافت و پرداخت

 روح الله موسی پور 

حسابدار مسئول حقوق و دستمزد

 مرضیه سلاجقه

معاون حسابداری

امینه استوار

مسئول کسورات حسابداری

ملیحه نخعی

حسابدار- مسئول دفترداری

حبيبه رضايي

حسابدار

صدیقه ناظمی 

حسابدار

معصومه ركابدار

رابط مالي

 

شرح وظایف:

    * ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتي در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاترروزانه، معين، اعتبارات و تعهدات و دفتر كل

     *تهيه و تنظيم ليست حقوق و اعلاميه بانكي، چک، برگه هاي محاسباتي و كنترلحساب هاي مربوطه به منظور رفع اختلاف

    * رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و اسناد و مدارك مربوط از نظررعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي

    * انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب، تهيه تراز عمليات، تهيه وتنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاي آنها

    * راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورتحساب هايتنظيم شده

     *تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرم هاي محاسباتي، گزارش هاي لازم وبودجه تفصيلي

    * رسيدگي و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي وحسابداري

   *نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي، جريان امور واحد و يا واحدهايتحت سرپرستي، اتخاذ تدابير و ارايه                                   راهنمايي هاي لازم به منظور بالابردن سطحمعلومات كاركنان واحد يا واحدهاي تابعه در جهت بهبود امور جاري

    * همكاري در تهيه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و طرح تصويب نامه ها
     شركت در كميسيون هاي مربوطه

     *مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي واظهارنظر در مورد نحوه اجرايآن

شرایط احراز :

-۱ تحصیلات و معلومات

گواهينامه كارداني يا كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و ياهمتراز در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، 

مديريت گرايش)مديريت سياستگذاري بخش عمومي، مديريت رفتاري، مديريت منابع انساني،

مديريت سيستم ها،مديريت مالي، مديريت بازاريابي بين الملل(، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامهريزي آموزشي،

مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره وري، مديريتآموزشي، مديريت MBA ،مديريت استراتژيک، مديريت امور دفتري، امور دولتي، امور مالي و

مالياتي، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، علوم اسلامي اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامي ، 

مديريت صنعتي كاربردي، مديريت امور بانكي، مديريت مالي، حسابداري، حسابرسي، حسابداري 

و امور مالي یا گواهينامه ديپلم كامل متوسطه و يا همتراز

-۲ مهارتتسلط به اصول حسابداري، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

-۳ دوره هاي آموزشیحسابداري دولتي )اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي ها ، قوانين ومقررات مالي و محاسباتي عمومي، نرم افزار كاربردي در حسابداري