۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
 آقاي نادر زنگي آبادی
سمت : مسئول واحد اموال
تلفن : داخلي 

 

 

 شرح وظایف :

انجام اقدامات لازم به منظور نصب علايم مخصوص و برچسب هاي شماره دار، بر روي هر يکاز اموال و تنظيم صورت

موجودي مانده اموال مصرفي در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره كل اموال دولتيطبق مقررات مربوط.

صدور پروانه خروج براي اموال، تهيه صورت اموال زايد و اسقاط و ارسال آن به سازمان متبوع واداره كل اموال دولتي

جهت كسب اجازه فروش و يا صدور دستور حذف، مميزي و رسيدگي به سياهه اموالاسقاطي.

نگاهداري حساب كليه اموال منقول، مسروقه و يا از بين رفته، طبق آيين نامه اموال دولتي وثبت مشخصات آنها در دفاتراموال.

نظارت بر فعاليت هاي واحد مربوط و ارايه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحت سرپرستي وتقسيم كار بين آنها.

 

شرایط احراز :

۱ تحصیلات و معلوماتگواهينامه كارداني يا كارشناسي و يا همتراز در يكي از رشته هايتحصيلي مديريت دولتي با تمام.گرايش ها، 

مديريت صنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي،مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره وری ،مديريت آموزشي، مديريت مالي،امور مالي و مالياتي، امور دولتي، مديريت امور دفتري، امور بيمه، 

مديريت صنعتيكاربردي،حسابداري، حسابرسي، حسابداري و امور مالي يا گواهينامه ديپلم كامل متوسطه ويا همتراز.

 

-۲ مهارتداشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

 

۳ -دوره هاي آموزشیدوره هاي آموزشي كارپردازي، جمعداري اموال، قوانين و مقرراتمالي و محاسباتي.