۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

نادر فرشید

مسئول تدارکات

داخلي 1075

مجید اسدی

کارپرداز

 پروين جعفري

تنظیم سند

 

شرح وظایف :

 - استعلام بها قبل از خريد اجناس و گزارش آن به مقام مافوق.

دريافت درخواست هاي خريد كه از سوي مقام مافوق ارجاع گردد .

تهيه و تنظيم صورت مجلس هاي مربوط به ترخيص كالا و ارايه آن به اداره متبوع.

نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي واحد متبوع و راهنمايي كاركنان تحتسرپرستي.

دريافت اوراق بهادارو تمبر از مراجع ذي ربط و فروش آنها به متقاضيان و تحويل درآمدروزانه به بانک و يا حساب هاي مخصوص و تنظيم اسناد مربوط.

تنظيم ارقام دريافتي و پرداختي در دفتر صندوق و بستن حساب ها در موعد معين وتهيه سياهه ريز عملكرد روزانه و ماهانه.

دريافت وجوه تنخواه گردان و ساير وجوه و صدور قبض هاي رسيد و تحويل آنها به مراجع ذي ربط و ارايه چک هاي وصولي به بانک.

نظارت بر كليه فعاليت هاي واحد تحت نظارت و ارايه راهنمايي هاي لازم به كاركنانتحت سرپرستي و تقسيم كار بين آنها.

انجام اقدامات لازم به منظور نصب علايم مخصوص و برچسب هاي شماره دار، بر رويهر يک از اموال و تنظيم صورت

موجودي مانده اموال مصرفي در آخر هر سال و ارسال صورتحساب به اداره كل اموالدولتي طبق مقررات مربوط.

صدور پروانه خروج براي اموال، تهيه صورت اموال زايد و اسقاط و ارسال آن به سازمانمتبوع و اداره كل اموال دولتي

جهت كسب اجازه فروش و يا صدور دستور حذف، مميزي و رسيدگي به سياهه اموالاسقاطي.

نگاهداري حساب كليه اموال منقول، مسروقه و يا از بين رفته، طبق آيين نامه اموالدولتي و ثبت مشخصات آنها در دفاتراموال.

نظارت بر فعاليت هاي واحد مربوط و ارايه راهنمايي هاي لازم به كاركنان تحتسرپرستي و تقسيم كار بين آنها.

 

شرایط احراز :

-1 تحصیلات و معلوماتگواهينامه كارداني يا كارشناسي و يا همتراز در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام.گرايش ها، مديريت صنعتي، مديريت و برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره وری ،مديريت آموزشي، مديريت مالي، امور مالي و مالياتي، امور دولتي، مديريت امور دفتري، امور بيمه، مديريت صنعتي كاربردي،حسابداري، حسابرسي، حسابداري و امور مالي يا گواهينامه ديپلم كامل متوسطه و يا همتراز.

 

-۲ مهارتداشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

۳- دوره هاي آموزشیدوره هاي آموزشي كارپردازي، جمعداري اموال، قوانين ومقررات مالي و محاسباتي.