۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
 خانم طاهره طالبی زاده
سمت : مسئول دبیرخانه
تلفن : داخلي 1025

 

شرح وظایف  : 

 1. مسولیت کلیه مکاتبات بیمارستان ازنظر رعایت سلسله مراتب مربوطه در تنظیم مکاتبات و نیز حدود مسئولیت افراد وتفویض اختیار انجام شده
 2. اعمال نظارت بر عملکرد پرسنل دبیرخانه اعم از ثبت و صدور، ماشین نویسی، نامه رسانی و بایگانی
 3. نظارت بر عملکرد شرکت های طرف قرارداد ازنظر تکثیر و نامه رسانی رفع مشکلات مربوطه و تنظیم گزارش عملکرد ماهیانه
 4. پیگیری درخصوص پاسخ به مکاتبات از طرف واحدهای ذیربط
 5. انجام کلیه امور مربوط به مکاتبات محرمانه اعم از ماشین نویسی، ثبت وصدور و بایگانی
 6.  پیگیری کلیه امور اتوماسیون
 7. ثبت خلاصه مشخصات و جريان نامه هاي وارده و صادره در رايانه يا دفاتر مربوطه.
 8. پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امكاناتانجام درخواست هاي متقاضيان.
 9. تفكيک و توزيع نامه ها براي ارجاع به واحد اقدام كننده و پيگيري آنها.
 10. تهيه گزارش مورد نياز براي مقام مافوق.
 11. تهيه صورت مايحتاج اداري كارمندان و تدارك و توزيع آنها.
 12. تنظيم دفتر آمار كاركنان.
 13. همكاري با مسئول دفتر در زمينه آماده كردن سوابق و پرونده ها و گزارشمربوطه.

شرایط احراز :

 تحصیلات و معلوماتگواهينامه ديپلم كامل متوسطه يا كارداني يا كارشناسي و يا همترازترجيحاً در يكي از رشته هاي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت صنعتي، مديريت و برنامهريزي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني،

مديريت سيستم و بهره وري، مديريت سيستم ها، مديريت آموزشي، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، علوم اسلامي -اقتصاد،اقتصاد و معارف اسلامي، مطالعات اجتماعي، علوم اجتماعي با تمامي گرايش ها، مديريت مالي، حسابداري، 

حسابداري و امور مالي،امور دولتي، مديريت امور دفتري.

-۲ تجربهمتصديان امور دفتري كه در حوزه مقامات موضوع ماده ۱۷ قانون مديريت خدمات كشوري فعاليت مي نمايند بايد

داراي حداقل ۲ سال سابقه كار امور دفتري و داراي حداقل مدرك تحصيلي ليسانس باشند 

 

-۳  مهارت: داشتن مهارت هاي هفتگانه ICDL

 

۴ -دوره هاي آموزشی:سيستم دبيرخانه و بايگاني ...