۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
 آقاي وحيد اميرمجاهدي
سمت : مسئول واحد کارگزینی
تلفن : داخلي 1050

 

 

شرح وظایف :

 •  نظارت بر عملکرد کارکنان کارگزینی و حسن انجام کار
 •  نظارت بر صدور کلیه احکام کارگزینی
 •  نظارب بر سیستم حضور وغیاب و تاخیر ورود وخروج – غیبت پرسنل 
 •  پاراف کلیه نامه ها واحکام مربوط به پرسنل مربوط به کارگزینی  از قبیل شروع به کار- پایان کار- غیبت ها-تشویقی ها و....
 •  کنترل وبازبینی کلیه نامه های ارجاعی به کارگزینی و انعکاس به واحد ها -مسئولین
 •   شرکت در جلسات مدیریت کارکنان – اعتبار بخشی-حاکمیتی بالینی
 •   اجرای خط مشی های تعیین شده بخش طبق کتابچه خط مشی ها
 •    اجرا و مطالعه قوانین و مقررات خدمات کشوری و ایین نامه های دانشگاه طبق کتابچه استخدامی
 •   نظارت بر تهیه و تنظیم و تائید لیستهای حقوقی- لباس  –عیدی و سایر پرداخت های حسابداری
 •   نظارت بر ارزشیابی کلیه  پرسنلی رسمی-پیمانی-قرارادادی
 •   پیگری نیاز استخدامی بیمارستان-ایجاد پستهای جدید طبق دستورالعمل ها و دانشگاه
 •   اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 •   انجام امورات مربوط به تمدید قرارداد کارکنان پیمانی وقراردادی و ارجاع رضایت کاری سالیانه پرسنل
 •   معرفی افراد به گزینش کارکنان
 •   آموزش پرسنل در خصوص شرح وظایف چگونگی ارزشیابی و حقوق قانونی پرسنل
 •   رسیدگی به دوره های آموزشی پرسنل بخش و تنظیم فرمهای توسعه فردی  پیگیری اموزش درخواستی
 •   نظارت امورات مربوط  به بیمه  تکمیلی

شرایط احراز :

 تحصیلات و معلومات :

گواهينامه كارداني يا كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و يا همتراز در يكي از رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت گرايش)مديريت سياستگذاري بخش عمومي، مديريت رفتاري،مديريت منابع انساني، مديريت سيستم ها، مديريت مالي(، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت وبرنامه ريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره وري، مديريت آموزشي، مديريت مالي، MBA ، مديريت، مديريت استراتژيک، امور مالي و مالياتي، امور دولتي، مديريت امور دفتري،اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاد اسلامي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي، علوم اسلامي - اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامي ، حسابداري، حسابرسي، حسابداري و امورمالي ، معارف اسلامي و مديريتمالي(

 

-۲ مهارت :

داشتن مهارتهاي هفت گانه ICDL

 

-۳ دوره هاي آموزشی :

نظام مديريت منابع انساني در بخش دولت، دستورالعمل ها و آيين نامه هاي قانون مديريت خدمات كشوري)با تأكيد بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم و دهم(، آيين نگارش و مكاتبات اداري