۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

شرح وظايف مديريت:

۱-      پاسخگويي به مشكلات خارج از بيمارستان كه مرتبط با درون سازمانباشد.

۲-      بررسي، مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي لازم به منظور رعايت استانداردهايحرفه اي كه در جهت مراقبت از بيماران  استفاده مي شود(رضايت مشتري گرا).

۳-      جلب همكاريهاي برون سازمان.

۴-      پيشنهاد توسعه، يا تغييرات ساختماني و عملكردي بيمارستان وهماهنگي با مسئولين مافوق.

۵-      مشاركت در كميته ها و جلسات و ارائه راهكارهاي علمي و عمليمناسب جهت بهبود و ارتقاء كيفيت خدمات.

۶-      نظارت بر حسن انجام خط مشي اجرايي بيمارستان در قالب سياستهاياستراتژيك دانشگاه و مسئوليت هدايت بيمارستان در اجراي برنامه هاي مصوبدانشگاه و هيئت امناء.

۷-      هدايت و هماهنگي فعاليتهاي آموزشي، اداري، تحقيقاتي و درمانيبيمارستان.

۸-      ايفاي نقش رابط بين بيمارستان و ساير واحدها و دانشكدهها به منظورتوجه به سياستهاي كلي آموزش دانشجويان.

۹-      اعلام پيشنهادات و نظرات اصلاحي در مورد فعاليتهاي بيمارستان و ارسالآن به مقامات ذيربط.

۱۰-   پيشنهاد بودجه ساليانه بيمارستان و نظارت بر هزينه ها.

۱۱-   مسئوليت و نظارت بر امور مالي و اداري بيمارستان.

۱۲-   انتخاب مسئولين مجرب و صالح در بخشهاي مختلف بيمارستان.

۱۳-   نظارت بر مراقبت صحيح از بيمار.

۱۴-   نظارت بر پيش بيني نيروي انساني و ساير نيازهاي بيمارستان و پيشنهادآن به مقامات مسئول در دانشگاه.

۱۵-   نظارت بر عملكرد مديريت و مدير پرستاري بيمارستان و ساير كاركنان تحتسرپرستي.

۱۶-   كنترل و نظارت بر عملكرد واحدهاي تحت سرپرستي.

۱۷-   انتصاب و عزل كاركنان.

۱۸-   شركت در سمينارها و كنگره ها و ارائه گزارش به مقام مافوق.

۱۹-   انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق.