۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد
شرح وظايف  :  

- ۱ نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي .

-۲ صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها .

-۳ سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار ، تعيين وظايف و حدود مسئوليتها و اختياراتواحدهاي تحت سرپرستي .

-۴ تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن .

صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .

-۶ نظارت در تنظيم بودجه واحد مربوطه .

-۷ شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهتاستحضار مقام مافوق .

انجام مطالعات لازم در موار د ي از قبيل تشكيلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندي مشاغل وتهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به واحدتشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزيكشور .

  -۹تهيه مجموعه هدف ، وظايف و پستهاي سازماني كاركنان بيمارستان و پيشنهاد آن به واحدتشكيلات جهت ارائه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور جهت تائيد آن .

-۱۰ انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل دولت در موردمستخدمين سازمان متبوع با همكاري واحدكارگزيني .

-۱۱ تشريك مساعي با واحدهاي ذيربط در تنظيم آئين نامه ، بخشنامه و .... .

-۱۲ برنامه ريزي و تمشيت و سرپرستي امور مختلف واحدهاي تحت سرپرستي

-۱۳  اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

-۱۴  پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

-۱۵  اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

-۱۶  تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

 -۱۷  نظارت بر امور در جهت تكميل مشخصات پرسنلي كاركنان

-۱۸  نظارت بر اجراي امور ارزشيابي ساليانه كاركنان و تعيين ضرايب افزايش سنواتي آنان  جهت صدور حكم حقوقي مربوطه

-۱۹ همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي

-۲۰  نظارت بر امر آموزش كاركنان با همكاري مسئولين مربوطه

-۲۱  نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد

-۲۲  نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

-۲۳ انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

۲۴-تشریک مساعی درتنظیم آئین نامه ها، بخشنامه ها ودستورالعمل های مورد لزوم در ارتباط با نیازهای وزارتخانه ویا سازمان متبوع 

کسب خط مشی و دستورالعملهای کلی در زمینه فعالیتهای اداری و مالی از ریاست مرکز در قالب خط مشی اجرائی دستگاه.

* بررسی و پیشنهاد تشکیلات تفصیلی امور اداری و مالی بر اساس نیازمندیها.

* هدایت عملیات و برنامه های اداری و مالی از طریق اعمال نظارت و ارائه راهنمائی های لازم.

* اشتراک مساعی در تنظیم بودجه با ریاست مرکز.

* بررسی و تجزیه و تحلیل بخشنامه ها و دستورالعملها و ارائه طریق لازم به واحدهای تحت سرپرستی.

* ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه در جهت ارتقاء سطح کمی و کیفی راندمان کار پرسنل.

* تشکیل جلسات لازم با واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدها و بخشهای مرکز به منظور هماهنگی در پیشرفت امور.

* شرکت فعال در جلسات مشورتی و جلسات متشکله در شورای مسئولین مرکز در جهت رفع مشکلات سازمانی، نظارت و پیگیری امور و ارزشیابی آنها تا حصول نتایج.

* نظارت و کنترل نحوه هزینه گزاری بر اساس ضوابط و مقررات جاری و بررسی دفاتر و تراز عملیات مرکز.

* نظارت، کنترل و رسیدگی به نحوه کار شرکتهای خدماتی.

* نظارت، کنترل و امضاء احکام، اسناد مالی و تعهدآور اعم از جاری، عمرانی و ردیفها.

* بررسی اموال و موجودی های نقدی و جنسی مرکز از طریق کنترل دفاتر و انبارگردانی، حداقل سالی یکبار.

* تعیین خط مشی صحیح در انجام خدمات اداری و مالی با توجه به سیاستهای کلی دانشگاه.

* شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندی های شغلی و بکارگیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.

* انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات

شرایط احراز :

-۱ تحصیلات و معلومات:

گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا ویا همتراز دریکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایش ها، مدیریت گرایش(مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی، مدیریت رفتاری، مدیریت منابع انسانی، مدیریت سیستم ها، مدیریت مالی). مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی، مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی، مدیریت بازرگانی، مدیریت بیمه، مدیریت سیستم وبهره وری، مدیریت سیستم ها، مدیریت آموزشی،مدیریت مالی ، مدیریت MBA ، مدیریت استراتژیک، اقتصاد علوم اقتصادی، اقتصاد اسلامی، توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، علوم اسلامی- اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامی، علوم تربیتی(گرایش آموزش وبهسازی منابع انسانی) ، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی وتحلیل سیستم ها 

-۲ مهارت:

اصول گزارش نويسي ، قدرت تجزیه وتحلیل ، داشتن مهارت هاي هفت گانه ICDL

-۳ دوره هاي آموزشی:

نظام مدیریت منابع انسانی در بخش دولت، تحلیل وبررسی قانون مدیریت خدمات کشوری(فصول هفتم، هشتم،نهم، دهم)آئین نگارش ومکاتبات اداری