۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

مريم محمد زاده

كارگزين

لادن رضا زاده

کارگزین

فاطمه فتحی زاده

کارگزین

فاطمه زارع

كارگزين

 

شرح وظایف :

 •     انجام امور مربوط به كاركناني كه به نحوي از سيستم اداري خارج ميگردند(پايان طرح خدمت ، بازنشستگي ، فوت).
 •       انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان.
 •       اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجامهدفهاي مورد نظر.
 •     تهيه ضوابط و دستورالعمل هاي لازم.
 •      شركت در جلسات مختلف بر حسب نياز.
 •       پيش بيني احتياجات پرسنلي سازمان متبوع و اقدام در مورد تامين ايناحتياجات.
 •       اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري.
 •      تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق.
 •       پيگيري و صدور احكام ماموريت اداري كاركنان.
 •   پيگيري امور رفاهي كاركنان از قبيل بن لباس ، بن غير نقدي ، معرفي بهبانك جهت دريافت وام و غيره.
 •    نظارت بر انجام امور مربوط به حضور و غياب و گواهي انجام كار ماهيانهكاركنان.
 •  پيگيري و انجام مكاتبات لازم در مورد كاركناني كه تعجيل در خروج و يا تاخيردر ورود دارند.
 •   صدور ابلاغ تعيين محل خدمت و اعلام تاريخ شروع بكار به مراجع ذيربط.
 •    شركت در جلسات و كارگاههاي آموزشي به منظور ارتقاء دانش ومهارتهايفردي.
 •    انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل آموزش، طبقه بندي مشاغل ، قوانينو مقررات استخدامي و غيره.
 •   تهيه پيشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولين مربوطه.
 •   انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق 
 •    تهیه امور مربوط به مرخصی ها ، استعلاجی های مربوط به پرسنل.
 •    ارسال لیست مقیدات حقوقی به واحد دریافت وپرداخت.
 •    ثبت اطلاعات رد سامانه آوا جهت تکمیل اطلاعات پرسنلی به صورت به روز.
 •    تهیه وارسال لیست اضافه کاری پرسنل اداری وتنظیم لیست پرسنل قراردادی.
 •  اقدام درجهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
 • تهیه آمار واطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق ریاانه جهت ارائه به مقام مافوق.
 • تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل.
 • صدور احکام افزایش سنواتی وترمیم ضریب حقوق سالیانه پرسنل با رعایت قوانین ومقررات مربوط.
 • کلیه امور مربوط به مرخصی ها ، استعلاجی ها مربوط به پرسنل
 • ارسال لیست متعهدات حقوقی به واحد دریافت و پرداخت
 • ثبت اطلاعات در سامانه آوا جهت تکمیل اطلاعات پرسنلی به صورت بروز
 • تهیه وارسال لیست اضافه کاری پرسنل اداری و تنظیم لیست پرسنل قراردادی    

شرایط احراز :

-۱ تحصیلات و معلومات :

گواهينامه كارداني يا كارشناسي يا كارشناسي ارشد يا دكترا و يا همتراز در يكياز رشته هاي تحصيلي مديريت دولتي با تمام گرايش ها، مديريت گرايش)مديريتسياستگذاري بخش عمومي، مديريت رفتاري، مديريت منابع انساني، مديريتسيستم ها، مديريت مالي(، مديريت اجرايي، مديريت صنعتي، مديريت و برنامهريزي آموزشي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت سيستم و بهره وري،مديريت آموزشي، مديريت مالي، MBA ، مديريت، مديريت استراتژيک، امور ماليو مالياتي، امور دولتي، مديريت امور دفتري، اقتصاد، علوم اقتصادي، اقتصاداسلامي، توسعه اقتصادي و برنامه ريزي، برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي،علوم اسلامي - اقتصاد، اقتصاد و معارف اسلامي ، حسابداري، حسابرسي،حسابداري و امور مالي ، معارف اسلامي و مديريتمالي(

 

-۲ مهارت :

داشتن مهارتهاي هفت گانه ICDL

 

-۳ دوره هاي آموزشی :

نظام مديريت منابع انساني در بخش دولت، دستورالعمل ها و آيين نامه هايقانون مديريت خدمات كشوري)با تأكيد بر فصول ششم، هفتم، هشتم، نهم ودهم(، آيين نگارش و مكاتبات اداري