۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

پرسنل كتابخانه:  2 نفر شيفت صبح و1نفر درشيفت عصرمشغول بکار می باشند.

عکس

 

نام و نام خانوادگی

       

مدرک تحصيلي

سمت

تلفن تماس

ايميل

 

 

عذرااسدی

ليسانس –مديريت آموزشی

مسئول

355-32235011

lib_asadi@yahoo.com

 

زهرا گيشيني  زاده

فوق ديپلم اموراداری

کتابدار

355-32235011

z.gishinizadeh@gmail.com

 

 

 

سميه ميرزايي

ليسانس کتابداری واطلاع رسانی پزشکی

کتابدار طرح

355-32235011

mirzaisomaye479@gmail.com

 

 

شرح وظايف مسئول کتابخانه:

 • نياز سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نيازهای علمی و جديد آنها و تنظيم درخواستها و ليست و فرم های مربوطه و ارائه آنها به مقام بالاتر
 • گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی ، تخصصی و مرجع در حوزه  فعاليت های متخصصين بيمارستان
 • مرتفع ساختن کمبودها ونيازهای  کتابخانه در حد امکان با توجه به شرايط موجود
 • ايجاد محیطی آرام ومناسبی با نيازهای مراجعه کنندگان
 • پيگيری و به کارگيری شیوه های نوين کتابداری واطلاع رسانی  و فناوری های پيشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهينه از نيروی انسانی ،منابع ، امکانات ، به منظور اشاعه سريعتر اطلاعات ،افزايش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات
 • فراهم نمودن زمينه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان وايجاد زمينه بهره گيری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری جهت پيشبرد اهداف کتابخانه
 • ارائه اطلاعات و راهنماييهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقيق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظايف کتابخانه
 • هماهنگی با گروه های آموزشی بيمارستان و اعضای هيئت علمی جهت تهيه منابع مورد نياز
 • نظارت برکتابها جهت امر قفسه خوانی وجين و صحافی به موقع آنها
 • نظارت بر امر پيگيری و اشتراک و دسترسی به پايگاه های اطلاعاتی جهت استفاده از منابع الکترونيکی و روز آمد مورد نياز و تهيه و دانلود مقالات درخواستی مراجعين شامل(اساتید ، رزيدنت، دانشجويان ، پرسنل و گروهای آموزشی)
 • نظارت بر امر خريد و سفارش کتاب و هماهنگی با ناشران جهت تهيه منابع مورد نياز
 • رسيدگی به مسائل موجود در کتابخانه در هر زمينه  و در صورت نياز ارائه به رياست محترم  بيمارستان وکتابخانه مرکزی دانشگاه در موارد ضروری پيشنهاد برگزار ی جلسه در زمينه مسائل موجود
 • نظارت بر سازماندهی  منابع اهدايي و خريداری شده ( انجام کارهای ثبت کتاب و به طور کلی کليه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به محزن ، امانت کتاب و در نهايت حفاظت و توسعه مجموعه منابع)
 • نظارت بر امر جرائم و ديركرد کتابهای کتابخانه
 • نظارت بر امور سالن های مطالعه  و سايت کتابخانه بيمارستان

 

 

شرح وظايف خانم گيشيني زاده :

 1. نظارت بر سازماندهی  منابع اهدايي و خريداری شده ( انجام کارهای ثبت کتاب و به طور کلی کليه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به محزن ، امانت کتاب و در نهايت حفاظت و توسعه مجموعه منابع
 2. ثبت کتب فارسی ولاتين دردفاتر ثبت مربوطه
 3. نظارت برکتابها جهت امر قفسه خوانی وجين
 4. ارائه خدمات عضويت
 5. نظارت بر امور سالنهای مطالعه 
 6. همکاری درتحويل منابع از کتابخانه مرکزی
 7. همکاری در انتخاب و سفارش و خريد منابع و تهيه جهت گروههای آموزشی 
 8. تهيه ليست منابع وجين و مفقودی
 9.  

 

 

شرح وظايف خانم ميرزايي:

•       نظارت بر سازماندهی  منابع اهدايي و خريداری شده ( انجام کارهای ثبت کتاب و به طور کلی کليه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به محزن ، امانت کتاب و در نهايت حفاظت و توسعه مجموعه منابع

 • ارائه خدمات عضويت
 • نظارت بر امور سالن‌های مطالعه
 • ارائه اطلاعات و راهنمايهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقيق و کامل به مراجعه کنندگان  در راستای وظايف کتابخانه. 
 • دانلود مقالات وراهنمايي دانشجويان در امور پژوهشی
 • تقويت روحيه تحقيق و پژوهش در مراجعه کنندگان
 • ارائه خدمات امانت وبرگشت کتاب
ايميل