۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

کتاب های مرجع کتبی هستند که با علامت (م) ويا (REF) مشخص شده اند و در موارد خاص به آنها مراجع می شود ( مثل دايره المعارف ها، واژه نامه، زندگی نامه، اطلس ها و ...)اين کتاب ها در صورت نيازمراجعين طبق مقررات و آئين  نامه کتابخانه به امانت داده می شوند. اين بخش دارای مجموعه ای در حدود 500 جلد کتاب (لاتين و فارسی) می باشد و در طبقه همکف کتابخانه واقع شده است.

بخش مجلات  شامل چندين جلد مجله لاتين و فارسی و چندين عنوان روزنامه است. اين مجموعه بنابرنيازهاي آموزشی وپژوهشی گردآوری شده است بخش نشريات جاری در طبقه همکف واقع شده است.