۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

سالنهای مطالعه همه روزه حتی روزهای تعطيل از ساعت  7:30دقيقه صبح تا24شب باز می باشند وظرفيت 32 نفر رادارند. اين بخش در طبقه همکف کتابخانه واقع گرديده.