۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

اين بخش دارای يك دستگاه کامپيوتر و يك عدد پرژکتور می باشد اين بخش برگزاری كليه کلاس های آموزشی، اساتيد و دانشجويان باليني و مديران بيمارستان و پرسنل و همچنين جشن ها را بر عهده دارد.