۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد

اهداف وخط مشی کتابخانه:

کتابخانه ها يكي از موسسات آموزشی برجسته هستند که دانش و منابع را برای اقشار جامعه بر طبق نيازهایشان فراهم می نمايند. از اين رو ، کتابخانه ها نقش مهمی را در آموزش به جامعه ايفا می کنند و بصورت منحصر به فرد عمل می نمايند . بخصوص ، کتابخانه ها بعنوان يكي از خصيصه های  اين تغييرات در جامعه اطلاعاتی محسوب می شوند افرادبايد به کتابخانه بيايند و به خودياري برسانند تابصورت انفرادی و از طريق خدمات مجازی فعال کتابخانه ها تحقيقاتي را انجام دهند.

کتابخانه ها مکان مهمی  در جامعه اطلاعاتی هستند همچنين بعنوان موسساتی که اطلاعات را حاصل ، وارد و توزيع می نمايند ، کتابخانه ها نقش حياتي خود را با ويژگي های ذکر شده دارند و افراد جامعه به طبع آن بايد  نياز اطلاعاتشان را ارتقاء دهند.

 از آنجا که هدف کتابداران کتابخانه های بيمارستاني اشاعه اطلاعات زيست پزشکی ، باليني برای اهل حرفه پزشکی ، مانند پزشکان ، پرستاران ، پيرا پزشکان و ... است و تاکيد آن ها برتهيه منابعی در معالجه بيماران است در نتيجه کتابخانه های بيمارستانی در عملکرد هايي مانند مراقبت و آموزش بيمار نقش مهمی ايفا می کند در واقع کتابخانه های بيمارستانی علاوه بر نقشی که در آموزش و پژوهش بر عهده دارند ،سهم بسزايي نيز در درمان ايفا می کنند با توجه به اين  مسايل ، رعايت استانداردها توسط اين کتابخانه ها می تواند به بهبود وضعيت و ارتقای خدمات اطلاع رسانی آنها منجر شود.

چشم انداز کتابخانه:

کتابخانه بيمارستان از نوع کتابخانه های دانشگاهی بوده که می بايست موضوعات زير را به عنوان معيار انتخاب منابع و مجموعه سازی خود تحت پوشش قرار دهد:

1-  پزشکی 2-تخصصی پزشکی شامل رشته های (جراحی مغزواعصاب ،ارتوپدی ،بيهوشی ، جراحی عمومی،جراحی فک وصورت ،داخلی ،ارولوژِی،پاتولوژِی وآزمايشگاه،هماتولوژِی وانکولوژِی ،طب اورژآنس و پرستاری

 خط مشی هر کتابخانه به منزله سندی  است که به بسياری از پرسش های مديریتی يک کتابخانه در بلند مدت و کوتاه مدت پاسخ می دهد. يک مدير کتابخانه همواره در شرايط تصميم گيری قرار دارد و خط مشی کتابخانه می تواند پاسخ های روشنی را در بسياری از موقعيت ها فراهم آورد.

با در نظر گرفتن اينکه اهداف‌ و خط مشی هر کتابخانه بيمارستانی  بايد پيش از هر چيز در راستای اهداف‌ و برنامه‌هاي سازمان متبوع خود باشد، خط مشی اين کتابخانه نيز به منظور تبيين معيارها و اهداف مجموعه سازی، سازماندهی منابع، ايجاد خدمات لازم براي تامين نيازها و منابع کتابخانه تدوين شده است.

با توجه به وجود تغيير و تحول در سياست های سازمان متبوع در جهت توسعه و ارتقای خدمات خود، خط مشی کتابخانه نيز می بایست هر چهار سال يکبار توسط مدیر کتابخانه مورد بررسی و بازنگری قرارگيرد و در اين بازبينی ها امکانات موجود، منابع و خدمات کتابخانه نيز در پرتو رسالت و هدف های کتابخانه ارزيابی شود تا بدين طريق اساس و بستر برنامه ريزی آينده فراهم آيد.