۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

مانور حادثه پرتويي مورخ 97/08/26 با سناريوي برخورد هواپيمای حامل داروی راديواکتيو (M99تکنسيم) و نشت فرمالين بنزين سفيد (سوخت هواپيما)

 • در ساعت 10:23 به بيمارستان باهنر اعلام و گروه EOC و همه اعضای آن حضور يافتند.
 • ساعت 10:47 با دستور فرمانده حادثه اورژانس تخليه شد.
 • تخليه اورژانس طبق گزارش سوپروايزر اورژانس و آماده پذيرش بيماران شد.
 • فضای آنکولوژی زون مربوط به نگهداری بيماران آلوده جهت شستشو در فضای غربالگری آماده ارائه خدمت می باشد
 • طبق درخواست جانشين رئيس مالی مبلغ پانصد ميليون ريال جهت خريدهای احتمالی از ستاد درخواست شد.
 • حضور آقايان جعفر نوحی کارشناس بهداشت پرتو ، پورچنگيز از راديودارو ، رستمی ، آقای رئيسی از  حضرت فاطمه (ص) ، نمايندگانی از معاونت بهداشتی و بيمارستان شفا در تيم های دزيمتری حضور یافته اند.
 • CPR بيمار خارج از مانور داشته است و در حال حاضر ارائه خدمت به صورت همزمان و فعال صورت می گیرد و هيچگونه اختلالی در ارائه خدمت به بيماران عادی وجود نداشته است.
 •  فرمانده حادثه دکتر مايل با حضور مستقيم خود در اورژانس روند پيگيری کار بيماران را از نزديک مورد بررسی قرار دادند.
 • در ساعت 11:21 اولين بیمار مربوط به حادثه پرتويی پذيرش شد.
 • ساعت 11:29  سه نفر بيمار پذيرش شده است .
 • دستياران حاضر در اورژانس حين مانور هسته ای به صورت فعال حضور دارند و آماده ارائه خدمت به بيماران حادثه پرتويی می باشند:

دکتر ميرعبدالهی (ارتوپدی)- دکتر اسدی (طب اورژانس)- دکترفرحبخش، سلطانی و دريجانی (CPR) – دکتر حق الهی (جراحی) – دکتر اسلامی (جراحی اعصاب).

 • دکتر کارنما با حضور مستقیم در ميدان حادثه پرتویی روند پيگیری کار بيماران را از نزديک مورد بررسی قرار دادند.
 • حضور فعال دکتر ميرافضل در منطقه پرتويی و ارائه خدمت به بيماران حادثه ديده.
 • ساعت 11:57 ارسال دومين سری اسامی مصدومين به تعداد 15 نفر.
 • ساعت 12 طی اعلام فرمانده EOC بيمارستان جناب آقای دکتر احمدی نژاد پايان مانور اعلام گرديد.