۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

فرم ثبت مشخصات مصدومين دربحران

 

ليست مصدومين حادثه :    حادثه پرتویی                  تاريخ :  97/08/26

رديف

نام ونام خانوادگي

رنگ وشماره

سن

جنس

نام پدر

محل بستري /اعزام

1

محمدجواد بشاش

زرد

35

مرد

-

    بيمارستان باهنر

2

محمدرضا جعفری

زرد

28

مرد

-

    بيمارستان باهنر

3

محمدحسين حسن زاده

سبز

19

مرد

-

    بيمارستان باهنر

4

محمدجواد اميرمجاهدی

زرد

26

مرد

-

    بيمارستان باهنر

5

فرزانه نصيری

زرد

40

زن

-

    بيمارستان باهنر

6

 

 

 

 

-

 

7

 

 

 

 

-

 

8

 

 

 

 

-

 

9

 

 

 

 

-

 

10

 

 

 

 

-

 

11

 

 

 

 

-