۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

اطلاعات اوليه  مورد نياز در حادثه پرتويي مورخ 97/08/26

 

      1

  نوع ماده راديواکتيو موجود:   تکنسيم M99 -

      2

  نوع ماده شيميايي موجود:    فرمالين بنزين سفيد

      3

  نوع آلودگی ( داخلی - خارجی -توام – تشعشعی)  :   هر چهار مورد

      4

  رفع آلودگی (- مرور زمان - پوشاندن- جابجایی- برداشت مواد پرتوزا):   هر چهار مورد

     5

  نوع پرتوی تشعشع شده از مواد راديواكتيو :   اشعه   گاما

     6

  تجهيزات لازمه اوليه : لباس سربی - پيشبند – پتو – عينك سربی –  لباس يك تيكه و ضد نفوذ

     7

  تعداد مصدومين: 20 نفر

     8

  ملاحضات پرسنل: ورود امداد رسانی با لباس سربی يك تيكه  و لباس کار با مواد شيميايي توام می باشد.

 

 

 

تهيه وتنظيم فرمانده ايمني : مهندس طهماسبی