۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

آلودگی زدايي در حوادث  پرتوی و شيميايي

آلودگی زدايي در آلودگی پرتويي شيميايي يا توام توسط تيم آلودگی زدايي تحت سرپرستی فرمانده ايمني و نظارت فرمانده بحران هدايت می گردد.

 برنامه آلودگی زدايي در 5 بخش  به شکل ذيل انجام می گردد.

 

روشهای رفع آلودگی به طور کلی عبارتند از : 1- مرور زمان - پوشاندن3- جابجايي4- برداشت مواد پرتوزا

 

1- آلودگی زدايي بيمار: در 4 نوع متمايز می گردد:

1- آلودگی داخلی 2-آلودگی خارجی 3- آلودگی توام ( داخلی و خارجی )4- آلودگی تشعشع ای

که انواع اين آلودگی ها در محل اورژانس  و داخل بخش که مجهز به امکانات شناور و جمع آوری فاضلاب جداگانه است با توجه به نوع  آلودگی شيميايي و پرتويي انجام می شود.

2- آلودگی زدايي وسايل

در محل ترياژ و ساير مکان هايي تردد مصدومين پس از اتمام حادثه و يا بسته به فوريت در هنگام حادثه انجام می شود.

3- آلودگی زدايي  خودرو :

در مکانی با فاضلاب جداگانه و کم تردد و با آب با فشارکم انجام می شود.

4- آلودگی زدايي اجساد:

در اتاق آلودگی زدايي اجساد و در طول مدت حمل با روپوش سربی و يا پليت سربی و در داخل اتاق با جمع آوری آب حاصل از شستشو  انجام می شود در آوردن لباسهای و متعلقات فوتی و نگهداری در سطل سربی و در مکان ويژه در این قسمت مهم می باشد.

 

 ملاحظات مهم :

الف: بسته به نوع آلودگی افراد درگير پرسنل درمانی با لباس سربی و لباس ضد آب  ويا ترکيبي از هر دو اقدام به آلودگی زدايي می نمايند.

ب: نصب تابلو و علامت  هشدار تشعشع درب اتاق های آلودگی زدايي لازم است.

پ: در کليه مراحل آلودگی زدايي جمع آوری فاضلاب ناشی از شستشو مواد پرتويي و شيميايي يا جداگانه جمع آوری و نگهداری و يا در صورت نبودن امکانات جمع آوری جداگانه ، با آب و لگن شسته و جمع آوری گردد.

ت: در طول فرايند کلیه متعلقات مربوط به خودرو – بيمار- پرسنل و وسايل مثل لباس و کيف و کفش ها در آورده و در فرصت مناسبی آلودگی زدايي می شوند.( جمع آوری و نگهداری در سطل های سربی داخل اتاق امن)

 ج :کليه لباسها و متعلقات و زباله های آلوده با مواد راديواكتيو شیمیایی در اتاق سرب کوبی و کاشی شده تا سقف و با فاصله فراوان از محل تردد مردم و پرسنل نگهداری می گردد.( بسته به قدرت ماده راديواكتيو – شدت پرتوی ) و یا در صورت نبودن فضاهای لازمه در اتاق به دور از تردد مردم و پرسنل به مدت 10 نيمه عمر ( در آلودگی راديواكتيو نگهداری می شود) مثال اگر آلودگی تکنسيم با نيمه عمر 8 ساعت می باشد 32 ساعت بايستي برنامه آلودگی زدايي خودورها ، اجسام و اجساد تداوم داشته باشد.

 چ: در طول مدت امدادرسانی و پس از انجام آن  خروج وسايل، افراد و.... از محل فضای امداد رسانی ممنوع است.( تحت عنوان منطقه حفاظت شده می باشد)

ح: تردد افراد به محل امدادرسانی و خروج آنها با انجام دوزيمتری می باشد در صورت آلودگی سطوح محل امدادرسانی به مواد جامد يا مايع و آلودگی به مواد شيميايي يا راديواكتيو جمع آوری با جاروبرقی مناسب ( امکان مکش جامدات و مايعات را دارا باشد) انجام گرفته و انتقال كيسه جاربرقی به اتاقک نگهداری ضایعات قابل انجام است.

خ: برگشت به وضعيت عادی در مورد پرسنل و وسايل و خودروها حتماً با کنترل و دوزيمتری مجدد در آلودگی های شيميايي و راديواكتيو امکان پذيرمی باشد.

د: در مورد آلودگی پرتويي و شيميايي به شکل مايع استفاده از پودرهای جاذب الرطوبه ( مثل تالک –گچ) به صورت پاشيدن در محل و سپس جمع آوری با جاروهای مکنده کمک زيادي به کنترل آلودگی می کند.

 

 

تهيه وتنظيم فرمانده ايمني :مهندس طهماسبی