۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد

کتابخانه بيمارستان شهيد باهنر در سال 1360 فعاليت  خود را با 30 جلد کتاب  اهدايي وخريداری شده شروع نمود و اکنون به عنوان يک کتابخانه تخصصی، شامل بخش امانت، سالن مخزن، مرجع، سايت و سالن های مطالعه خواهران و برادران وبخش سمعی وبصری می باشد .

کتابخانه بيمارستان باهنربه عنوان يك کتابخانه دانشگاهی در راستای پيشبرد اهداف و  برنامه های آموزشی ، پژوهشی با بهره گيري از حمايت های اين بيمارستان و کتابخانه مرکزی ومرکز اسناد دانشگاه علوم پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به ارائه خدمات کتابخانه ای و اطلاع رسانی می پردازد. اين کتابخانه وظيفه دارد نسبت به شناسايي و تأمين نيازهاي اساتيد، رزيدنت ، دانشجويان و پرسنل بيمارستان  و ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه، تلاش نموده و بستر و محيط مناسب را برای کاربران فراهم آورد. اين کتابخانه مصمم است با تعالي امکانات و خدمات خود و با ايجاد محيطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و ساير ذينفعان و جلب رضايت آنان ، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشيده و به عنوان غنی ترين و فعال ترين کتابخانه در زمينه رشته های تخصصی و ساير موضوعات وابسته منابع و اطلاعات مورد نياز مراجعين به طور مؤثر و سازنده اقدام نمايد.