۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

اهميت وجين:

 اگر مدام بر مجموعه کتابها و کليه متون اضافه شود و هيچ چيز از آن کم نشـودباسـتثناء آنچـه ناپديـدو يـا ربـوده شـده اسـت  زمانی می رسد که ديگر جايي براي منابع جديد وجود نخواهد داشت . اما مهمتر از آن زمانی فرا خواهد رسيد که دسترسی به مواد مجموعه چنان براي استفاده کنندگان دشوار می شود که نمی توانند آنچه را می خواهند بيابند و احتمال دارد روي هم رفتـه دسـت از بهره جويي از مجموعه بردارند

معيارها و ضوابط وجين منابع

وضع ظاهري منابع فرسوده با وضع ظاهري نا مناسب ( نقصان ، آسيب ديدگی فيزيکی ، پارگی و...) را می تـوان از مجموعـه خـارج کـرد و در صورتی که از منابع پر مراجعه کننده و مورد در خواست کتابخانه با شد، می بايست با نسخه هاي جديـد جـایگزين و يـا در صورت امکان صحافی گردد.

نسخه تکراري : اين مورد مربوط به کتابهايي است که بنا به شرايط و موقعيت زمانی از عناوين پر مراجعه بوده اند و بنابراين از آنها نسـخه هـاي تکراري تهيه و در مجموعه قرار داده شده است اما در شرايط فعلی اهميت موضوعی خود را از دست داده و يا اينکه بـه شـکل ديگري مانند الکترونيکی منتشر شده باشند، درنتيجه يک يا دو نسخه از آن نيز در مجموعه کفايت مـی کنـد؛ لـذا نسـخه هـاي تکراري بايد از مجموعه وجين شوند.

کتابهايي که ضرورتی جهت حفظ تعداد نسخ تکراري آنها در مجموعه وجود ندارد نيز شامل اين ماده می گردد. وجين منابع ويرايش هاي کهنه تر و منسوخ: اين معيار بيشتر در خصوص کتاب هاي علمی صدق می کند که ويرايش قديمی با ورود ويرایش جديد تر منسوخ می گـردد، بنابراين لازم است که ويرايش قديمی از مجموعه وجين شده و در صورت نياز، يک نسخه از ويرايش قبلی منبـع، در کتابخانـه نگهداري شود

محتواي قديمی و کم ارزش : منابع علمی که به مرور زمان اعتبار محتوايي خود را از دست داده و کم ارزش شده اند ، در صورتيکه مورد استفاده قرار نمـی گيرند ، می توان وجين نمودميزان استفاده : با برسی تعداد دفعات استفاده و يا به امانت رفتن يک کتاب می تـوان دريافـت کـه چـه کتابهـايي بسـيار کـم اسـتفاده و يـا بـی استفاده بوده و واجد شرايط وجين می باشند. در بخش گردش و امانـت مـی تـوان از طريـق خروجـی هـاي آمـاري بـه ميـزان استفاده منابع پی برد و کتابهايي را که در طول چند سال به امانت نرفته اند از مجموعه وجين کرد (براي منابع فارسـی 5 سـال و منابع لاتين 10 سال گذشته

منابع مستثنی از وجين منابع:

 اين نوع منابع ، هسته اصلی و اوليه تشکيل دهنده هر کتابخانه بوده و شامل کتب پايه دينی ، ادبی ، تـاريخی ، جغرافيايي و منابع اصلی هر موضوع و رشته تخصصی می باشند.

دوره وجين : وجين منابع از مجموعه کتابخانه هر5 سال يکبار و در تابستان انجام خواهد شد.

پس از وجين وتهيه ي ليستی واز منابع بر اساس نمونه فرم وجين و امضاء  صورتجلسه که متشکل از اعضا ذ يل  ميباشد، مسئول کتابخانه ورياست بيمارستان ومعاونت اموراداری مالی ومسئول اموال ورئيس حسابداری اطـلاع رسـانی به کتابخانـه مرکـزي تنظيم صورت جلسه انتقال کتاب هاي وجين شده ب انبار خارج کردن کتاب هاي وجين شده موجود در انبار از اموال دانشگاه و فهرست يکپارچه کتابخانه فروش ، اهدا و يا انتقال کتابهاي وجين شده نهايی به کتابخانه ها و يا مراکز آموزشی و پژوهشی و تهيه ي صورتجلسـه ي تحويل به مسئول اموال مرکز ودانشگاه

 

علت وجين:

 -فرسودگی و نقصان : به لحاظ فيزيکی ، غير قابل صحافی و مرمت و نيز پارگی و مخدوش بودن بخش هايي از کتاب

 -نسخه هاي مکرر : وجود نسخه هاي تکراري و مازاد

 -کهنگی و منسوخ شدن محتوا به لحاظ دريافت ويرايش هاي جديـدتر ، ارائـه افکـار و ايـده هـاي نـو در محـدوده ي آن موضوع  -محتواي کم ارزش 5 -عدم استفاده : حد اقل 5 سال براي منابع فارسی و 10 سال براي منابع لاتين

مورد دار بودن (عدم تناسب و ناهمانگی با مجموعه): به لحاظ مسائل دينی ، اخلاقی ، سياسی ، تصاويرو هماهنگ نبـودن با اهداف سازمان مادر