۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

گزارش عملکرد ساليانه کتابخانه:

عملکرد سال 1397 :

     اختصاص مبلغ نود ميليون ريال جهت خريد كتب مورد نياز از طرف كتابخانه مركزي به اين واحد 

  • خريد منابع مورد نياز کتابخانه و پيگيری امور مربوط به سفارشات

    تعيين شرح وظايف کارمندان و تقسيم کار بين آنها

    ارزشيابی کمی و کيفی کارکنان

    بررسی نيازهای پرسنلی و تجهيزاتی کتابخانه و پيشنهاد آن به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

    مکاتبات اداری با  کتابخانه مرکزی ومعاونت آموزشی دانشگاه جهت خريد کتب مورد نياز گروههای آموزشی

دانلود مقالات وکتب مورد نياز مراجعين وتهيه سی دی مقالات مربوطه وارسال به کتابخانه مرکزی دانشگاه

نظارت بر سايت کتابخانه

    پيگيری امور مربوط به مشکلات کتابخانه  ​

 ثبت وآماده سازی وايزو  گرفتن 250نسخه مدرک (کتاب فارسی ولاتين پايان نامه ولوح فشرده)  

    وجين نمودن  100 جلد کتاب فارسی و لاتين

     تهيه فهرست كتب امانتي كه مستردنگرديده است بطور مستمروپيگيري جهت بازگشت كتابها