۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

شرح وظایف
 

 

ارزیابی و نظارت بر حسن انجام برنامه های آموزشی ارائه شده توسط گروه ها و بخشها.

رفع مشکلات آموزشی، رفاهی و درون بخشی دانشجویان گروه پزشکی و تجهیزات آموزشی و همکاری و مساعدت لازم در آموزش دانشجویان سایر دانشکده های دانشگاه.

اهتمام جدی در بهبود کیفیت آموزشی.

توجه ویژه به نظم و قانون گرایی در بخشها و اجرای ضوابط آموزشی.

ارائه ارزیابی های انجام شده از روند اموزشی به معاونت آموزشی دانشکده جهت بهبود برنامه های آموزشی.

نظارت بر حسن اجرای برنامه ها از جمله : نظارت و تاییدبرنامه کشیک دانشجویان در ابتدای ورود ، وضعیت حضور در کشیکها، وضعیت آموزشی به گروهای پایین تر و دریافت و   تایید چرخش های دستیاری  به لیست کشیک ها.