۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

 

پری ناز رضایی
کارشناس ارشد مدیریت اطلاعات
کارشناس آموزش
محل کار: آموزش بیمارستان شهید باهنر 
شماره تماس: ۰۳۴۳۲۲۳۷۱۱۵

 

 

مرتضی ادهمی
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
کارشناس آموزش
محل کار: آموزش بیمارستان شهید باهنر 
شماره تماس: ۰۳۴۳۲۲۳۷۱۱۵