۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد
          آقاي مسعود بيگمرادي              
سمت :  مسئول حسابداري
تلفن : داخلي 1012

 

شرح وظايف:

   ثبت اقلام از روي برگه هاي محاسباتي در دفتر صدور برگه و انتقال آنها به دفاترروزانه، معين، اعتبارات و تعهدات و دفتر كل

     *تهيه و تنظيم ليست حقوق و اعلاميه بانكي، چک، برگه هاي محاسباتي و كنترلحساب هاي مربوطه به منظور رفع اختلاف

    * رسيدگي به پيش پرداخت ها و علي الحساب ها و اسناد و مدارك مربوط از نظررعايت و اجراي قوانين و مقررات مالي

    * انجام امور مربوط به تشخيص و تعيين سرفصل حساب، تهيه تراز عمليات، تهيه وتنظيم حساب ماهانه در موعد مقرر و امضاي آنها

    * راهنمايي و كنترل كار حسابداران و تقسيم كار بين آنها و بررسي صورتحساب هاي تنظيم شده

     *تهيه و تنظيم پيش نويس دستورات و فرم هاي محاسباتي، گزارش هاي لازم وبودجه تفصيلي

    * رسيدگي و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده هاي مشكل مالي وحسابداري

   *نظارت و مراقبت در حسن اجراي بودجه برنامه اي، جريان امور واحد و يا واحدهايتحت سرپرستي، اتخاذ تدابير و ارايه                                   راهنمايي هاي لازم به منظور بالابردن سطحمعلومات كاركنان واحد يا واحدهاي تابعه در جهت بهبود امور جاري

    * همكاري در تهيه نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و طرح تصويب نامه ها
     شركت در كميسيون هاي مربوطه

     *مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي واظهارنظر در مورد نحوه اجرايآن