۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

پایگاه تحقیقات بالینی بيمارستان شهيد باهنر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

خیابان شهید قرني، مرکز آموزشی درمانی شهيد باهنر

 

کدپستی: 7613747181

تلفن32237115  

فکس32237115

پست الکترونیک: bahonarhospitalresearch@gmail.com