۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

" کارگاه تحلیل آماری طرح های پژوهشی " با تدریس جناب آقای دکتر بانشی برگزار گردیده است.