۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد

 

شورای پژوهشی بیمارستان وابسته به پایگاه تحقیقات بالینی هر ماه یکبار تشکیل می گردد.