۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

اعضای شورای پژوهشی

دکتر مهدی احمدی نژاد

ریاست محترم بیمارستان

دکتر علیرضا امیربیگی

معاون پژوهشی بیمارستان

دکتر امیررضا صادقی فر

معاون آموزشی بیمارستان

دکتر حمید پاک منش

نماینده گروه ارولوژی

دکتر مرتضی هاشمیان

نماینده گروه بیهوشی

دکتر علیرضا سعید

نماینده گروه ارتوپدی

دکتر مسعود مایل

نماینده گروه طب اورژانس

دکتر محمود آقایی افشار

نماینده گروه جراحی عمومی

دکتر محسن شهبا

نماینده گروه جراحی مغز و اعصاب

دکتر یونس جهانی

مشاور آماری