۱۳۹۹ جمعه ۹ خرداد

مرضیه لشکری

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

محل کار: معاونت پژوهشی بیمارستان شهید باهنر

شماره تماس 03432237115

شرح وظايف