۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد

هدف کلی:

توسعه پژوهشهاي باليني

شوراي پژوهشي بيمارستان آموزشي و واحد حمايت از توسعه تحقيقات باليني به منظور توسعه کمی و کيفي پژوهشهاي باليني و هدايت آنها به سوي اولويت ها به موجب اين آئين نامه درمراکزآموزشي-درماني تابعه دانشگاه و تحت نظر معاونت پژوهشي راه اندازي مي شوند .

اهداف اختصاصي :

١تشويق وترغيب پژوهشهای بالينی در دانشگاهها

٢فراهم آوردن تسهيلات موردنياز پژوهش هاي باليني

٣توانمندسازي اعضاي هيئت علمي و دانشجويان دوره باليني

٤ارتقا کمی وکیفی مقالات پژوهشي