۱۳۹۹ شنبه ۱۰ خرداد

ام کلثوم سالارپور 

کارشناس پرستاری

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی    

 

شناسایی و تدوین فرآیندهای اصلی بیمارستان: شرح وظایفدفتر بهبود کیفیت

تدوین برنامه های عملیاتی و بهبود کیفیت با مشارکت بخش ها و واحدها

پایش شاخص های عملکردی بالینی و غیربالینی

شناسایی مشکلات و بهبود بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستان

پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی

انجام ارزیابی داخل بر اساس استاندارهای اعتباربخشی ملی

نظارت بر عملکرد کمیته های بیمارستانی

ارائه گزارش از شاخص های بیمارستانی

پایش میزان اجرای برنامه های بهبود کیفیت و برنامه های عملیاتی

تدوین خط مشی ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها با مشارکت واحدها و بخش ها

تدوین شاخص های برنامه ای ، فرایندی و عملکردی اختصاصی

پایش شاخص های برنامه ای و فرایندی و عملکردی

نظارت و پیگیری برای اجرای استانداردهای مربوط به ایمنی بیمار

انجام اقدامات برنامه ریزی شده برای پایش و کنترل خطاهای پزشکی

ارزیابی عملکرد بیمارستان در اجرای برنامه های مدیریت خطاهای پزشکی و ایمنی بیمار

مشارکت در تدوین سند استراتژیک بیمارستان یا همکاری تیم اجرایی

رسیدگی به شکایات و انجام نظر سنجی دوره ای از بیماران