۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۵ خرداد

سناریوی تخلیه انبار مرکزی به دلیل آتش سوزی

مرحله سریع :

آتش سوزی در اثر اتصال برق در انبار مرکزی  رخ داده است  .به محض رویت آتش یا دود و اطلاع از آتش سوزی اولین شخص (پرسنل انبار ،پرسنل عبور،پرسنل لنژ ،کارگر،نگهبان و....)سریعا به پرسنل انبار  یا مسئول  انبار،در شیفت عصر و شب به سوپروایزر یا نگهبان  خبر می دهند .

به محض اطلاع از وقوع حریق مسئول انبار سریعا به همراه پرسنل ،بیماربران ،کارگران جهت تخلیه انبار از نزدیکترین محل آتش سوزی اقدام می نماید .

همزمان مسئول انبار مراتب رابه سوپروایزر، واحد تلفنخانه با شماره داخلی  555اعلام می کند.سپس مدیریت یا ریاست بیمارستان و مدیر خدمات پرستاری  اطلاع داده می شود .  بمحض اطلاع مسئول لجستیک از وقوع آتش سوزی اقدام به فعال نمودن سناریو از پیش تعین شده و اعزام افراد مذکور به محلهای استقرار می کند و همزمان نیروهای بخش و لجستیک (بیماربر و کارگر )شروع به  تخلیه وسایل و تجهیزات انبار میکنند  .همزمان مدیریت یا ریاست بیمارستان اقدام به تشکیل HCCنموده و اعضا HCCکه قبلا در سناریو مرکز تلفن تعریف شده اند فقط تا رده سرشاخه ها فعال می شود احضار می گردند .مرکز تلفن بمحض حصول خبر سریعا کد آماده باش حریق 125را اعلام نموده و همزمان با آتش نشانی و تیم اطفاء حریق اطلاع رسانی لازم را می نماید تا تیم اطفا حریق بر اساس سناریو وارد عمل گردد و اگردر اثر حریق آسیبی به  پرسنل وارد شده باشد بایستی سریعا به اورژانس منتقل گردند .

مراحل نیمه سریع :

همزمان با اقدامات سریع فوق که حداکثر 20-30ثانیه طول کشیده به محض اطلاع از وقوع حادثه در بیمارستان توسط مدیریت یا ریاست یا سوپروایزر وقت اقدام به فعال نمودن HCCمی نماید و بمحض فعال شدن HCCسرشاخه ها بر اساس سناریوهای تعریف شده شروع به فعالیت و فعال نمودن زیر مجموعه های خود می نمایند .

 • اعلام به واحد تاسیسات جهت بررسی محل حریق و آسیب های وارده

 

رئیس برنامه ریزی در اولین فرصت ارزیابی و پایش از محل آتش سوزی ، نحوه انتقال وسایل و تجهیزات  ،نحوه پذیرش مصدومین ناشی از آتش سوزی به اورژانس ،استقرار نیروها ،ودرصورت نیاز جمع آوری گزارش و نواقص می پردازد .

گزارش از نحوه اقدامات تیم اطفا حریق :

 • معاونت مالی جهت اجراء سناریو تعریف شده اعلام موجودی نقدی جهت خریدهای احتمالی و مورد نیاز .
 • فرماندهی بحران به محض حضور در HCCاقدام به جمع آوری گزارشات و ارتباط با EOCدانشگاه جهت اطلاع وهماهنگی با اتشنشانی  (در صورت نیاز )پیگیری نیازهای معاونتهای HCC،هماهنگی با ارشد اطلاعات جهت جمع آوری اطلاعات و مستندات .

مرحله ثبات :

همزمان ارشد پاراکلینیک نیازهای بخشهای درگیر که در سناریو عنوان شده از طریق HCCپیگیری نموده و جهت مرتفع نمودن آن اقدام می نماید ودر نهایت تمامی فعالیت های انجام شده بصورت مستند و مکتوب به HCC دانشگاه ارائه می گردد .

کلیه سناریوها ضمیمه سناریوی اصلی و حاضر می باشد .

 • تخلیه انبار 5-7دقیقه بطول می انجامد
 • آماده سازی فضای محوطه حداکثر 10دقیقه

 

 

 

 

 

شناسنامه آتش نشانی

                نام انبار مرکزی

تعداد پرسنل

5نفر

تعداد کپسولهای آتشنشانی

5عدد

محل استقرار کپسولهای آتش نشانی

ورودی های انبار

سیستم اعلام اطفا حریق

دارد

محل علمک گاز

بیرون از انبار

محل قطع تابلوهای اصلی و فرعی برق

بیرون از انبار

خروج اضطراری

درب کوچک خروجی

مخزن سوخت مجاور 

نیست

نزدیکترین مکان برای تامین کمبود کپسول های آتش نشانی

بخشهای اطراف و انبار دارویی

 

 

توضیحات

 

 

تکمیل کننده :                                                                 تایید کننده :

 

 

سناریو تیم اطفاءحریق:

1-ابتدا به محض رویت حریق توسط هر فرد که دود یا آتش را دید به مرکز اطلاعات با شماره 555اطلاع داده می شود.

2-اپراتور در تلفنخانه پس از کسب اطلاع از محل دقیق وقوع اقدامات زیر انجام می دهد .

3-اعلام کد حریق 125

4-اطلاع رسانی به ایستگاه آتش نشانی شهری با تلفن 125

تبصره :در صورت نیاز ماشین آتش نشانی شهری در طی زمان حداقل 2دقیقه و حداکثر 5دقیقه در محل وقوع می باشد .

1-اعضا تیم آتش نشانی و خدمات و بیماربررانی که در اطراف انبار هستند بخش های تاسیسات داروخانه ،آشپزخانه ،لنژری ،داخلی و ارتوپدی مردان   هستند به محض شنیدن کد 125یا شنیدن صدای آژیر اعلاق حریق از مرکز اطلاعات بیمارستان در مدت 2دقیقه خود را به محل وقوع حادثه می رسانند .

تبصره :بقیه اعضای تیم که در نقاط دورتر هستند به محض شنیدن کد 125 در مدت 5دقیقه خودرا به محل حادثه می رسانند .

پس از رسیدن افراد تیم به انبار  طبق کدبندی مشخص شده که شامل کدهای زیر طبق دستور فرمانده تیم است :

الف کد 1)قطع گاز و برق :این گروه از دو نفر از نیروهای تاسیسات واقع در شیفتت در زمان 4دقیقه خود را به بخش رسانده ابتدا نفر اول به سمت تابلوی اصلی برق سمت چپ بیرون بخش انبار رفته و با کپسول آتش نشانی آتش را خاموش می کند و نفر دوم به سمت علمک گاز سمت راست رفته و شیر اصلی گاز را قطع می کند و پس از انجام این وظیفه به کمک نیروهای اطفاءحریق می روند .

تبصره :نیروهای تاسیسات اقلام بحران را که شامل : سر شیرعلمک گاز ،جعبه کوچک ابزار فنی ،پتو و دستکش نسوز را به همراه خود به محل حادثه در محل آتش سوزی می برند .

ب کد2) اطفاءحریق :این گروه ،از دو نفر از نیروهای خدمات و دو نفر از بیماربران که در بخش های مجاور شیفت هستند در مدت زمان 2دقیقه خود را به محل حادثه می رسانند اگر این افراد در بخشها مستقر نبودند پس از شنیدن کد 125در مدت 5دقیقه خود را به انبار می رسانند و از کپسولهای آتش نشانی موجود در بخش برای اطفاء حریق استفاده می کنند .

 1. فرمانده تیم :مهندس شهسواری                        تلفن 09131963790
 2. جانشین فرمانده تیم : مهندس فدایی                   تلفن 09131981894

در صورت نبودن فرمانده تیم و جانشین آن در زمان وقوع حادثه و همچنین شیفتهای عصر و شب افراد ذیل جانشین فرمانده البته به ترتیب اولویت هستند .

 1. محسن استیلایی                                         تلفن 09137209198
 2. مهدی اسدی                                             تلفن 09131430650
 3. محمدرضا سعیدی                                      تلفن 09137585471
 4. هادی حاج خلیلی                                       تلفن 09133998258
 5. محمد علی قطب الدینی                                تلفن 09132409066      

 

***سناریو آتش سوزی واحد انتظامات :

 

 1. مسئول انتظامات بعد ازشنیدن کد حریق 125بلافاصله به فرماندهی لجستیک مراجعه کرده و دستورات لازم را دریافت کرده سپس با نگهبان درب اصلی بیمارستان  هماهنگی کرده و همچنین با نگهبان پاسگاه هماهنگ کرده ودر محل مورد نظر قرار می گیرند
 2. شرح وظایف به دو صورت است :

A : در صورتی که بحران بین ساعت 7صبح تا 13باشد از نیروهای بخشهای مچاور ،گشت محوطه و همچنینن نگهبانان بخشهای مجاور یکی کرده و از آنها برای کمک استفاده می کند که این نیروها در مدت زمان 2الی 3دقیقه به محل حادثه خود را می رسانند .

** شرح وظایف:

الف ) بیرون آوردن وسایل و تجهیزات قیمتی و کنترل و آرام کردن جو و محیط

**ب)خالی کردن محوطه جلوی انبار  و جلوی بخش داروخانه  از  نظر همراهی بیماران وپرسنل ، جدا کردن فضای محوطه با نوار

**ج ) جابجایی ماشین های نزدیک حریق و ماشینهایی که در محل هستند ظرف 10دقیقه

حداقل ظرف مدت 10دقیقه  4  نگهبان گشت محوطه و می بایست به کمک نگهبان انبار بروند

B) در صورتی که بحران از ساعت 13به بعد باشد بلافاصله نگهبان بخشهای مجاور به همراه نگهبان پاسگاه برای به کمک نگهبان محوطه  می روند مسیر حادثه را خلوت و ماشین ها را جابجا و ان فضا را حصار کشی می کنند و ازازدحام و تجمع افراد وهمراهان  بیماران در محل حادثه و محوطه بیمارستان جلوگیری به عمل می آورند

- نگهبان درب ورودی  بیمارستان از ورود ماشین های غیر ضروری جلوگیری به عمل می آورد و درب خروجی خیابان سپه برای ورود و خروج ماشین آتش نشانی نیز باز می شود .

***ارشد ایمنی :

ارشد ایمنی در حادثه برق گرفتگی و آتش سوزی که اتفاق افتاده به عنوان تامین کننده ایمنی و حفاظت در محل حادثه ومحل فعالیت پرسنل امدادی با توجه به نحوه بروز حادثه و خسارات واردشده به ارزیابی این دومحیط فیزیکی و انسانی پرداخته و تامین کننده تمام فعالیت های گروه های درگیر و  امدادرسانان می باشد در این نظارت اگر اقدامات پیشگیرانه یا اصلاحی در جلوگیری از پیشرفت حادثه یا گسترش آن وجود داشته باشد کنترل می گردد در این حادثه با توجه به علت بروز می باشد اطمینان  از قطع برق و گاز و همچنین تخلیه کپسولهای اکسیژن و گازهای تحت فشار در اولویت می باشد