۱۴۰۰ جمعه ۲۴ ارديبهشت

Skip Navigation Links.
ميزخدمت الكترونيك
Collapse ریاستریاست
ریاست بیمارستان
شرح وظایف ریاست
مدیریت بیمارستان
شرح وظایف مدیریت
رئیس امور اداری
شرح وظایف رئیس اموراداری
رئیس امور مالی
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse آموزشيآموزشي
معاون آموزشي
شرح وظايف معاون آموزشي
Collapse آيين نامه ها ودستورالعمل هاآيين نامه ها ودستورالعمل ها
آیین نامه کارورزی
آيين نامه شرح وظايف كاراموزان دكتري عمومي
ايين نامه دوره هاي آموزش دستيار تخصصي
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse جراحی مغز و اعصابجراحی مغز و اعصاب
اعضا هیات علمی
ليست كشيك
برنامه آموزشي
پمفلت آموزشي
پکیج کتب الکترونیک
Collapse بیهوشی و مراقبت های وِیژهبیهوشی و مراقبت های وِیژه
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
برنامه آموزشي گروه
پمفلت آموزشي
پکیج کتب الکترونیک
Collapse جراحی فک و صورتجراحی فک و صورت
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
برنامه آموزشي
پمفلت آموزشي
Collapse ارولوژیارولوژی
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
پمفلت اموزشي
برنامه آموزشي گروه
Collapse طب اورژانسطب اورژانس
متخصصین طب اورژانس
لیست کشیک
برنامه هاي آموزشي
پمفلت اموزشي
پکیج کتب الکترونیک
Collapse ارتوپدیارتوپدی
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
تاریخچه ارتوپدی
پکیج کتب الکترونیک
Collapse جراحی عمومیجراحی عمومی
اعضای هیات علمی
لیست کشیک ها
برنامه آموزشي
پمفلت آموزشي
Collapse خون و آنکولوژیخون و آنکولوژی
اعضای هیات علمی
لیست کشیک ها
پمفلت آموزشي
برنامه آموزشی
پکیج کتب الکترونیک
Collapse داخلیداخلی
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
پمفلت آموزشي
كارشناسان آموزش
Collapse جدول تقويم كنفرانس هاي علميجدول تقويم كنفرانس هاي علمي
جدول تقویم کنفرانسهای علمی سال تحصیلی99-98
جدول تقویم کنفرانسهای علمی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
جدول تقویم کنفرانسهای علمی سال تحصیلی 97-96
جدول تقویم کنفرانسهای علمی سال تحصیلی98-97
ثبت مستندات پزشکی
اعضای تیم مدیریت آموزشی
اعتباربخشی آموزشی
Collapse پمفلت های آموزشیپمفلت های آموزشی
پمفلت توجیهی فراگیران (اینترن ها- کارورزان
الزامات بیمه ای پزشکان
Collapse دفتر توسعه آموزش پزشكيدفتر توسعه آموزش پزشكي
مسئول واحد EDO
كارشناس واحد EDO
آيين نامه ها
دفتر توسعه آموزش پزشكي
کلاس توجیهی مجازی فراگیران
Collapse پژوهشيپژوهشي
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه
اهداف و برنامه ها
Collapse اعضا و شرح وظایفاعضا و شرح وظایف
معاونت پژوهشی
کارشناسان پژوهشی
Collapse شورای پژوهشیشورای پژوهشی
اعضا
آیین نامه
صورتجلسات
برنامه شورای پژوهشی
Collapse طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
فرم پیشنهادی طرح های تحقیقاتی و دستورالعمل ها
اولویت های پژوهشی
طرح ها
ارسال طرح
Collapse کارگاه ها و دوره های آموزشیکارگاه ها و دوره های آموزشی
کارگاه های برگزار شده
برنامه کارگاه ها
فایل های آموزشی
Collapse کمیته اخلاقکمیته اخلاق
صورتجلسات
دستورالعمل ها
پايگاه تحقيقات باليني
سنجه های اعتباربخشی
Collapse فعالیت ها و دستاوردهافعالیت ها و دستاوردها
مقالات چاپ شده
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها
کنفرانس ها و کنگره ها
Collapse خدمات پژوهشیخدمات پژوهشی
خدمات مشاوره ای
برنامه مشاوره حضوری
رزرو مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی
فرآیند مشاوره پژوهشی
نحوه درج وابستگی سازمانی
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
نحوه تعامل و همکاری
تماس با ما
Collapse پرستاریپرستاری
مدیر خدمات پرستاری
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر بالینی
سوپروایزر کنترل عفونت
Collapse مدیریت کیفیتمدیریت کیفیت
دفتر بهبودكيفيت
Collapse اعتباربخشیاعتباربخشی
سنجه ها
Collapse کمیته های بیمارستانیکمیته های بیمارستانی
مسئول کمیته های بیمارستانی
Collapse واحدهای درمانیواحدهای درمانی
Collapse بخشهای درمانیبخشهای درمانی
مرکز دیابت و فشارخون استان کرمان
اتاق عمل اورژانس
اعصاب2
ICU1
ارتوپدي زنان
ICU4
ICU3
ICU2
آنكولوژي 2
آنكولوژي 1
اتاق عمل ارولوژي
جراحي فك وصورت
CCU
اتاق عمل جراحي
ارولوژي
ارتوپدي مردان
داخلي
جراحی عمومی
اورژانس
اتاق عمل ارتوپدی
CSR مركزي
ام آر آی
سی تی اسکن
رادیولوژی
آزمایشگاه
پاتولوژی
فیزیوتراپی
Collapse داروخانهداروخانه
مسئول داروخانه
سوپروايزر داروخانه
فارماكوپه 99
Collapse کلینیک هاکلینیک ها
Collapse کلینیک بعثت 2کلینیک بعثت 2
درباره کلینیک
Collapse برنامه کلینیک نوبت صبحبرنامه کلینیک نوبت صبح
برنامه كلينيك باهنر
برنامه كلينيك بعثت 2
برنامه کلینیک نوبت عصر
کلینیک برست
کلینیک دیابت
کلینیک دندان پزشکی
Collapse پشتیبانیپشتیبانی
Collapse واحد فناوري اطلاعاتواحد فناوري اطلاعات
مسئول واحد رایانه
پرسنل واحد رایانه
آنكالي واحد
فرم درخواست اينترنت
Collapse آموزشآموزش
آموزش HIS
آموزش سخت افزاري
Collapse آموزش نرم افزاريآموزش نرم افزاري
نسخه الکترونیکی
تجهيزات پزشكي
کارگزینی
پرسنل کارگزینی
دبیرخانه
پرسنل دبیرخانه
روابط عمومی
تدارکات
اموال
انبار
حسابداری
واحد درآمد
مددکاری
امور قراردادها
تاسيسات
Collapse مدارک پزشکیمدارک پزشکی
واحد پذیرش
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
Collapse بحرانبحران
Collapse مانور عملیاتی قطع برق بیمارستانمانور عملیاتی قطع برق بیمارستان
سناریو
تصاویر
Collapse حادثه مراسم تشييع وخاكسپاري سردارسليمانيحادثه مراسم تشييع وخاكسپاري سردارسليماني
سناريو حادثه
شرح حادثه مراسم
Collapse مانورانفجار بوتان گازمانورانفجار بوتان گاز
دستورالعمل حوادث انفجاري
اطلاعات اوليه مورد نياز درحوادث انفجاري
شرح حادثه
تصاوير
اسامي مصدومين
اسامي فوت شده ها
Collapse مانور سقوط هواپيما حامل راديو دارومانور سقوط هواپيما حامل راديو دارو
دستورالعمل حوادث پرتويي
اطلاعات اوليه مورد نياز در حوادث پرتويي
سناريو
اسامي مصدومين
عكس ها
اسامي فوتي ها
Collapse مانور سال 97مانور سال 97
Collapse مانور آتش سوزي 97مانور آتش سوزي 97
ارتباط با مدیریت
شرح حادثه
گزارش مانور
Collapse مانور پرتويي شيمياييمانور پرتويي شيميايي
تصاوير
شرح حادثه
Collapse فرم هافرم ها
فرم ثبت شکایت مراجعین
فرم بازکردن پرونده
فرم نظرسنجي بازديدكنندگان سايت خوارزمي
فرم نظرسنجی از کارکنان
فرم نظرسنجی برنامه غذایی
فرم نظرسنجی از مراجعین اورژانس
فرم نظرسنجی از مراجعین
فرم نظرسنجی از دانشجویان
فرم درخواست خدمات کامپیوتری
فرم پيشنهادات
فرم گزارش خطای بخش ها
Collapse اموزش به بیماراموزش به بیمار
Collapse بانك اطلاعات راهنماي بيمارانبانك اطلاعات راهنماي بيماران
آموزش بیماران
پمفلت هاي دارويي شايع اورژانس
Collapse کووید 19کووید 19
تدابیر کرونا
نحوه استفاده صحیح از ماسک
ضدعفونی در کرونا
مصرف ویتامین د درکرونا
مراقبت از بیمار کرونا در منزل
پیشگیری از کرونا
تغذیه در بیماران کرونا
آنفلوانزا