۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد

Skip Navigation Links.
Collapse ریاستریاست
تيم مديريت بيمارستان
ریاست بیمارستان
شرح وظایف ریاست
مدیریت بیمارستان
شرح وظایف مدیریت
معاون مالی اداری
شرح وظایف معاون مالی اداری
مسئول حراست
مسئول روابط عمومی
Collapse معاونت هامعاونت ها
Collapse آموزشيآموزشي
معاون آموزشي
شرح وظايف معاون آموزشي
كارشناسان آموزش
Collapse پژوهشيپژوهشي
Collapse معرفیمعرفی
تاریخچه
اهداف و برنامه ها
Collapse اعضا و شرح وظایفاعضا و شرح وظایف
معاونت پژوهشی
کارشناسان پژوهشی
Collapse شورای پژوهشیشورای پژوهشی
اعضا
آیین نامه
صورتجلسات
برنامه شورای پژوهشی
Collapse طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
فرم پیشنهادی طرح های تحقیقاتی و دستورالعمل ها
اولویت های پژوهشی
طرح ها
ارسال طرح
Collapse کارگاه ها و دوره های آموزشیکارگاه ها و دوره های آموزشی
کارگاه های برگزار شده
برنامه کارگاه ها
فایل های آموزشی
Collapse کمیته اخلاقکمیته اخلاق
صورتجلسات
دستورالعمل ها
پايگاه تحقيقات باليني
سنجه های اعتباربخشی
Collapse فعالیت ها و دستاوردهافعالیت ها و دستاوردها
مقالات چاپ شده
طرح های تحقیقاتی
پایان نامه ها
کنفرانس ها و کنگره ها
Collapse خدمات پژوهشیخدمات پژوهشی
خدمات مشاوره ای
برنامه مشاوره حضوری
رزرو مشاوره حضوری
مشاوره الکترونیکی
فرآیند مشاوره پژوهشی
نحوه درج وابستگی سازمانی
Collapse ارتباط با ماارتباط با ما
نحوه تعامل و همکاری
تماس با ما
Collapse گروه های آموزشیگروه های آموزشی
Collapse جراحی مغز و اعصابجراحی مغز و اعصاب
اعضا هیات علمی
ليست كشيك
برنامه آموزشي
پمفلت آموزشي
پکیج کتب الکترونیک
Collapse بیهوشی و مراقبت های وِیژهبیهوشی و مراقبت های وِیژه
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
برنامه آموزشي گروه
پمفلت آموزشي
پکیج کتب الکترونیک
Collapse جراحی فک و صورتجراحی فک و صورت
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
برنامه آموزشي
پمفلت آموزشي
Collapse ارولوژیارولوژی
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
پمفلت اموزشي
برنامه آموزشي گروه
Collapse طب اورژانسطب اورژانس
متخصصین طب اورژانس
لیست کشیک
برنامه هاي آموزشي
پمفلت اموزشي
پکیج کتب الکترونیک
Collapse ارتوپدیارتوپدی
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
تاریخچه ارتوپدی
پکیج کتب الکترونیک
Collapse جراحی عمومیجراحی عمومی
اعضای هیات علمی
لیست کشیک ها
برنامه آموزشي
پمفلت آموزشي
Collapse خون و آنکولوژیخون و آنکولوژی
اعضای هیات علمی
لیست کشیک ها
پمفلت آموزشي
برنامه آموزشی
پکیج کتب الکترونیک
Collapse داخلیداخلی
اعضا هیات علمی
لیست کشیک ها
پمفلت آموزشي
Collapse آيين نامه ها ودستورالعمل هاآيين نامه ها ودستورالعمل ها
آیین نامه کارورزی
آيين نامه شرح وظايف كاراموزان دكتري عمومي
ايين نامه دوره هاي آموزش دستيار تخصصي
Collapse جدول تقويم كنفرانس هاي علميجدول تقويم كنفرانس هاي علمي
جدول تقویم کنفرانسهای علمی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95
جدول تقویم کنفرانسهای علمی سال تحصیلی 97-96
جدول تقویم کنفرانسهای علمی سال تحصیلی98-97
Collapse كتابخانهكتابخانه
معرفي كتابخانه
شناسه استاندارد بين المللي كتابخانه
اهداف وخط مشي كتابخانه
آيين نامه وجين
كاركنان
Collapse بخش هاي كتابخانهبخش هاي كتابخانه
سمعي بصري
سالن هاي مطالعه
سايت
بخش مخزن
بخش مرجع ونشریات ادواری وپایان نامه
بخش امانت
گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه
تازه هاي كتاب
منابع وامكانات كتابخانه
خبرنامه
ابزارهاي اطلاع رساني(شبكه هاي اجتماعي،ايميل،پيامك،مكاتبه رسمي و...)
سامانه نوپا
سامانه منبع ياب
كتابخانه مركزي
كتابخانه الكترونيك
كارگاه هاي آموزشي
راهنماي آموزشي معرفي كتابخانه
راهنماي اموزشي بانك هاي اطلاعاتي
نرم افزار كتابخانه اي پارس آذرخش
فايل آموزش نرم افزار كتابخانه اي تحت وب پارس آذرخش
راهنماي استفاده از اينترنت
پرسش از كتابدار
نظرسنجي
ارتباط با ما
ثبت مستندات پزشکی
اعضای تیم مدیریت آموزشی
اعتباربخشی آموزشی
Collapse پمفلت های آموزشیپمفلت های آموزشی
پمفلت توجیهی فراگیران (اینترن ها- کارورزان
الزامات بیمه ای پزشکان
Collapse دفتر توسعه آموزش پزشكيدفتر توسعه آموزش پزشكي
مسئول واحد EDO
كارشناس واحد EDO
آيين نامه ها
دفتر توسعه آموزش پزشكي
Collapse پرستاریپرستاری
Collapse بخشهای درمانیبخشهای درمانی
جراحی اعصاب 1و2
جراحی عمومی
جراحی فک و صورت
ICU 1,2,3.4
اورژانس
ارولوژی
ارتوپدی مردان و زنان
اتاق عمل جراحی
اتاق عمل ارتوپدی
CSR مركزي
اتاق عمل اورولوژی
خون و انکولوژی 1 و 2
داخلی
بخش CCU
اتاق عمل اورژانس
سوپروایزر آموزشی
سوپروایزر بالینی
سوپروایزر کنترل عفونت
مدیر خدمات پرستاری
Collapse مدیریت کیفیتمدیریت کیفیت
دفتر بهبودكيفيت
Collapse اعتباربخشیاعتباربخشی
سنجه ها
Collapse کمیته های بیمارستانیکمیته های بیمارستانی
مسئول کمیته های بیمارستانی
Collapse پاراکلینیک و کلینیکپاراکلینیک و کلینیک
آزمایشگاه
سی تی اسکن
رادیولوژی
پاتولوژی
فیزیوتراپی
داروخانه
Collapse کلینیک هاکلینیک ها
Collapse کلینیک بعثت 2کلینیک بعثت 2
درباره کلینیک
Collapse برنامه کلینیک نوبت صبحبرنامه کلینیک نوبت صبح
برنامه كلينيك باهنر
برنامه كلينيك بعثت 2
برنامه کلینیک نوبت عصر
کلینیک برست
کلینیک دیابت
Collapse پشتیبانیپشتیبانی
کارگزینی
تجهيزات پزشكي
پرسنل کارگزینی
دبیرخانه
پرسنل دبیرخانه
تدارکات
اموال
انبار
Collapse حسابداریحسابداری
مسئول حسابداري
واحد درآمد
Collapse مرکز رایانهمرکز رایانه
مسئول واحد رایانه
پرسنل واحد رایانه
آنكالي واحد
فرم درخواست اينترنت
مددکاری
امور قراردادها
تاسيسات
مدارک پزشکی
بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
Collapse بحرانبحران
Collapse حادثه مراسم تشييع وخاكسپاري سردارسليمانيحادثه مراسم تشييع وخاكسپاري سردارسليماني
سناريو حادثه
شرح حادثه مراسم
Collapse مانورانفجار بوتان گازمانورانفجار بوتان گاز
دستورالعمل حوادث انفجاري
اطلاعات اوليه مورد نياز درحوادث انفجاري
شرح حادثه
تصاوير
اسامي مصدومين
اسامي فوت شده ها
Collapse مانور سقوط هواپيما حامل راديو دارومانور سقوط هواپيما حامل راديو دارو
دستورالعمل حوادث پرتويي
اطلاعات اوليه مورد نياز در حوادث پرتويي
سناريو
اسامي مصدومين
عكس ها
اسامي فوتي ها
Collapse مانور سال 97مانور سال 97
Collapse مانور آتش سوزي 97مانور آتش سوزي 97
شرح حادثه
گزارش مانور
Collapse مانور پرتويي شيمياييمانور پرتويي شيميايي
تصاوير
شرح حادثه
Collapse فرم هافرم ها
فرم بازکردن پرونده
فرم نظرسنجي بازديدكنندگان سايت خوارزمي
فرم نظرسنجی از کارکنان
فرم نظرسنجی برنامه غذایی
فرم نظرسنجی از مراجعین اورژانس
فرم نظرسنجی از مراجعین
فرم نظرسنجی از دانشجویان
فرم درخواست خدمات کامپیوتری
فرم پيشنهادات
فرم گزارش خطای بخش ها
Collapse راهنماي مراجعينراهنماي مراجعين
Collapse بانك اطلاعات راهنماي بيمارانبانك اطلاعات راهنماي بيماران
ICU
آنكولوژي
CCU
داخلي
ارتوپدي
جراحي عمومي
جراحي فك وصورت
جراحي اعصاب2
جراحي اعصاب 1
اورژانس
كرونا
ليست تلفن هاي خارج ازمركز
Collapse پمفلت آموزشيپمفلت آموزشي
پمفلت راهنماي بيماران
پمفلت هاي دارويي شايع اورژانس
تلفن هاي ضروري
اسكان همراهان بيمار
پذيرش بيمار
راهنماي بيماران
بيمه هاي طرف قرارداد
تعرفه ها
پزشكان
درباره بيمارستان